Yargılama Esnasında Eksik Harcın Tamamlanması

15. Hukuk Dairesi         2016/2172 E.  ,  2017/1871 K.
“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından duruşma istenmiş ise de davetiye masrafı bulunmadığından duruşma isteğinin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –
Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli ve teminat senedinin iadesine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen hüküm, davalı vekilince temyiz olunmuştur.
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı … İnşaat Tesisat Makine San. Tic. Ltd. Şti. ile … Üniversitesi … Kampüsü … Yüzme Havuzu İnşaatında havalandırma kanalı işlerinin yapımı için 03.04.2013 tarihinde alt yüklenici sıfatıyla sözleşme akdedildiğini, davalı şirkete başvurulmasına rağmen Mart 2014 tarihli son işten doğan hakedişlerinin onaylanmadığını ve dava tarihine kadar da ödeme yapılmadığını, davalı tarafından sözleşmenin feshedildiğini, sözleşme gereğince davalıya teminat mukabilinde verilen 27.03.2013 tarihli 40.000,00 TL bedelli teminat senedinin iadesi ile ….03.2014 tarihli hakedişten doğmuş bakiye alacağı olan ….423,00 TL’nin hakediş tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan tahsilini istemiş, davalı vekili ise, sözleşme konusu olan işlerin tamamlandığı iddiasının doğru olmadığını, davacının tamamlandığı iddia edilen işler için test çalışması yapılacağını, test çalışması sonrasında çıkabilecek eksik ve kusurlu imalâtların yenileceğini, sözleşme gereğince davacının davalı şirketten alacağı olup olmadığının işin yeni taşeron şirket tarafından tamamlanması sonrasında işin idareye teslimi ile anlaşılabileceğini, sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini talep etmiş, mahkemece ….422,95 TL alınan ….03.2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tutulur. 40.000,00 TL bedelli senedin iadesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre: Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (…) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir (…. md.). Yargı harçları (…) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nev’i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır (…. md.). Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemişse davacıya tespit ettirilir. Tespitten kaçınma
halinde, dava dilekçesi muameleye konmaz (…/…. md.). Noksan tespit edilen değerler hakkında 30’uncu madde hükmü uygulanır (…/…. md.). Yargı harçları (…) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır (…. md.). (…) sayılı tarifede yazılı nispi karar ve ilâm harcının …/… ü peşin alınır (28. md.). Yargılama sırasında tespit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o oturum için yargılamaya devam olunur, takip eden oturuma kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150. maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın işleme konulması noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır (30. md.). Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz (32. md.). HMK 120/…. maddeye göre de davacı, yargılama harçlarını mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.
Yukarıda yapılan açıklamalarla birlikte somut olay değerlendirildiğinde; davacı yüklenici dava dilekçesinde ….423,00 TL bakiye iş bedeli yanında 27.03.2013 tarihli ve 40.000,00 TL bedelli kambiyo senedinin de iadesini istemiştir. Davacı tarafından dava konusu kalemlerden ….423,00 TL üzerinden harç yatırılmış ancak iadesi istenilen 40.000,00 TL bedelli kambiyo senedinin bedeli üzerinden harç yatırılmamıştır, Harçlar Kanunu’nun 30. maddesine göre harcın tamamlanması için süre verilmeksizin yargılamaya devam olunarak dava sonuçlandırılmıştır, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca aksine hüküm bulunmayan hallderde dava değeri üzerinden harcın yatırılması zorunludur. Bu durumda harcı yatırılmayan 40.000,00 TL bedelli kambiyo senedi yönünden Harçlar Kanunu uyarınca davacıya süre verilmeli, harcı yatırması durumunda da işin esası incelenmeli, harcı yatırmadığı takdirde bu istek kalemi hakkında Harçlar Kanunu uyarınca müteakip işlemler yapılamayacağından bu konuda esasa girilip karar verilmesi doğru olmamıştır.
…-Bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazları incelenmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren … gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 02.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca 2018 yılı yargı harçları hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz: https://www.uzmanavukatim.com/2018-harclar-kanunu-genel-tebligi/

Yorum yapın