Vergi Usul Hukukunda Kaçakçılık Suçu ve Cezası

vergi kaçakçılığı suçuDevletin egemenlik yetkisine dayanarak tabiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerden vergi toplaması sosyal devlet olgusunun en önemli unsurlarından birini oluşturduğundan vergilendirmeye ilişkin esaslar doğrudan normlar hiyerarşisinin zirvesinde bulunan Anayasa ile düzenlenmiş ve sınırları çizilmiştir.

Anayasa’nın 73’üncü maddesi ile vergilendirmeye ilişkin anayasal ilkeler olan genellik, karşılıklılık, mali güce dayanma, adalet, eşitlik ve kanunilik ilkeleri tespit edilmiştir. Vergilendirme konusunda çıkartılacak kanunlar başta olmak üzere tüm hukuki düzenlemeler bu anayasal ilkelere uygun olmak mecburiyetindedir.

Vergilendirmeye ilişkin ilkeleri anayasal güvence altına alan kanun koyucu vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini de düzenlediği cezai yaptırımlar ile güvence altına almaktadır. Tüm bu cezai düzenlemeler ve yaptırımlar vergi ceza hukukunu oluşturmaktadır.

Çalışmamızda ayrıntılarıyla ele alınacak olan kaçakçılık suçu da 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen, adli yargı teşkilatının görevi kapsamında bulunan, müeyyide olarak da hürriyeti bağlayıcı cezanın öngörüldüğü bir suç tipidir.

Çalışmamızın ilk bölümünde genel olarak vergi ceza hukukunun konusunu oluşturan vergi kabahatleri ve vergi suçlarına ilişkin ayrıma ve kanunda düzenlenen kabahat ve suç türlerine değinilecek, ikinci bölümde Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen kaçakçılık suçu unsurları ve kanunda öngörülen yaptırımı ile birlikte ele alınacak, üçüncü bölümde kaçakçılık suçunun teşebbüs, iştirak, içtima gibi özel görünüş biçimleri ile kaçakçılık suçunun cezasını etkileyen ve sone erdiren etkenlerden bahsedilecektir.

Makalenin tam metni için mesaj gönderiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir