Vekille Temsil Edilen Davada Yol ve Konaklama Masrafları

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi         2015/5283 E.  ,  2016/551 K.
“İçtihat Metni”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
– K A R A R –

Uyuşmazlık, eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanmış olup, iş sahibi tarafından açılan asıl davada sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği ileri sürülerek fazla ödenen iş bedelinin istirdadı ile delil tespiti, vekâlet ücreti, vekâletname düzenleme masrafı, ihtar, seyehat ve konaklama giderlerinden oluşan menfi zararların tahsili, yüklenici tarafından açılan karşı davada ise bakiye iş bedeli ile delil tespit giderlerinin tahsili istenmiş; mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı-karşı davalının tüm, davalı-karşı davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-6100 sayılı HMK’nın 323. maddesinde yargılama giderlerinin kapsamı belirlenmiş, 326. maddesinde de yargılama giderlerinden sorumluluk düzenlenmiştir.
Mahkemece asıl davada menfi zarar olarak hüküm altına alınan bedelin 750,00 TL’sinin delil tespiti giderlerine, 1.100,00 TL’sinin avukata ödenen vekâlet ücretine, 52,00 TL’sinin vekâletname düzenleme masrafına, 385,00 TL’sinin ihtarname masrafına, 234,50 TL’sinin yol seyehat masraflarına, 188,00 TL’sinin de konaklama masrafına ait olduğu anlaşılmaktadır.
Vekille takip olunan davalarda kanun gereği taraflar yararına hüküm altına alınan vekâlet ücretleri dışında kalan vekâlet ücretleri, diğer bir ifadeyle müvekkilin vekili ile arasındaki vekâlet sözleşmesine istinaden vekiline ödediği vekâlet ücretleri HMK’nın 323. maddesi kapsamında yargılama giderlerine dahil değildir. HMK’nın 323/ğ maddesine göre yargılama giderine dahil olan vekâlet ücreti, vekille takip edilen davalarda mahkemece kanun gereği takdir olunacak vekâlet ücretidir. Bu nedenle davacı iş sahibinin vekâlet ücreti olarak talep ettiği, 1.100,00 TL’lik istemin reddi gerekirken kabulü doğru olmamıştır.
HMK’nın 323/g maddesine göre yol ve konaklama giderlerinin yargılama giderlerine katılarak hüküm altına alınabilmesi için davanın vekille takip edilmemesi, vekille takip ediliyorsa bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere mahkemece  çağrılması gerekir. Davacı iş sahibi davada vekille temsil olunduğundan ve sözü edilen yol ve konaklama masraflarını mahkemenin bizzat dinlemek, isticvap etmek veya yemin etmek üzere çağırması nedeniyle yaptığını kanıtlayamadığından 234,50 TL’lik yol ve 188,00 TL’lik konaklama masraflarına ilişkin talebin reddi gerekir. Mahkemece bu kalem alacakların kabulü de doğru olmamıştır.
HMK’nın 323. maddesine göre; delil tespit giderleri, vekâletname düzenleme masrafı ve ihtarname masrafları yargılama giderlerine dahil olup davacı bu giderleri talep edebilir. HMK’nın 326/2. maddesinde davada iki taraftan her birinin kısmen haklı çıkması durumunda yargılama giderlerinin tarafların haklılık oranına göre paylaştırılacağı düzenlendiğinden 750,00 TL delil tespit masrafı, 52,00 TL vekâletname düzenleme masrafı ve 385,00 TL ihtarname masrafının yargılama giderlerine katılarak haklılık oranına göre taraflara paylaştırılması ve davalı yüklenicinin sorumlu olduğu kısmın hüküm altına alınması gerekirken yargılama giderlerine katılmayarak ayrı bir alacak kalemi adı altında tamamının hüküm altına alınması usul ve yasaya aykırı olmuştur.
Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı iş sahibinin tüm, davalı-karşı davalı yüklenicinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kararın temyiz eden davalı-karşı davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı-karşı davacıya, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı-karşı davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 01.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın