Vekaletname İle Keşide Edilen Çek

21. Ceza Dairesi         2015/5025 E.  ,  2016/3037 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

Ankara Adli Emanetinin 2010/10839 sırasında kayıtlı suça konu belgelerin akıbeti hakkında mahallinde karar verilmesi mümkün görülmüştür.
1-Sanığın, …….Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsil ve imzaya yetkili olmamasına rağmen, suça konu 12.07.2007 keşide tarihli …. TL. değerindeki çeki keşide ederek borçlarına karşılık katılan şirkete vermek suretiyle yüklenen suçu işlediğinin iddia ve kabul olunduğu olayda; aşamalarda, çekteki keşideci imzasının kendisine ait olduğunu, bu çeki, şirket ortağı olan oğlu …. tarafından vekaletname ile kendisine verilen yetkiye istinaden şirketin üçüncü şahıslara devrinden önce ileri tarihli olarak düzenlediğini, şirket müdürü olan ….’ın da oğlu ….’ya vekaletname ile yetki verdiğini savunarak, ….. Noterliğince düzenlenen vekaletname suretini de dosyaya ibraz etmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenebilmesi bakımından, sanığın ibraz ettiği ….. Noterliğinde düzenlendiği anlaşılan 30.11.2006 tarih ve … yevmiye numaralı vekaletnamenin sahihliği araştırılıp, gerçek olduğunun anlaşılması halinde, suç tarihlerinde katılan şirketin temsile yetkili müdürü …’ın duruşmaya celbi ile suça konu çekin kendisine/şirketine, …. Proje ….. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin devir tarihi olan 15.05.2007 gününden önce mi yoksa sonra mı verildiğinin sorulması, aynı zamanda katılan şirketin defter ve kayıtları incelenerek keşide tarihi 12.07.2007 olarak görünen çekin belirtilen tarihten önce verilip verilmediğinin araştırılmasından sonra, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-Kabul ve uygulamaya göre de;
T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 04.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum yapın