Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Yargıtay Kararı

YARGITAY 20. Ceza Dairesi
2016/1221 E. , 2016/2315 K.
21.04.2016

“İçtihat Metni”
İtirazla İlgili Mahkeme Kararı : Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

İtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi.
A) KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER:
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık… hakkında yapılan yargılama sonucu 22.04.2015 tarihinde… Ağır Ceza Mahkemesince 2015/49 esas ve 2015/81 karar sayı ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmiştir.
Hüküm sanık müdafii tarafından tarafından temyiz edilmiştir.
Dairemizce 18.02.2016 tarihinde 2015/15097 esas ve 2015/950 karar sayı ile sanık hakkındaki hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
B) İTİRAZ NEDENLERİ:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz yazısında özetle;
“….Aydın … Ilıcabaşı mahallesi …parkında eşgali verilen, uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair ihbar alınan … ismindeki sanık hakkında başlatılan soruşturma kapsamında; 03.02.2015 tarihli olay yakalama ve cumhuriyet savcısı ile yapılan görüşme ve aynı tarihli cumhuriyet savcısının yazılı emrine ilişkin tutanak gereği, alınan emir uyarınca kolluk tarafından, ihbarda belirtilen eşgale uygun şahıs olan sanığın görülmesi üzerine kaçmaya başladığı, yapılan takip sonucu yakalandığı, yapılan aramada, 8 adet fişek halinde 3 gr esrar olarak tabir edilen uyuşturucu maddenin ele geçirildiği olayda; Cumhuriyet savcısının, adli kolluk görevlilerine acele halin gereklerine uygun olarak önce sözlü ve aynı gün yazılı olarak 5271 sayılı Ceza muhakemesi kanununun 161/3.maddesi gereğince, verdiği emrinin bir gereği olarak sanık yakalanarak, arama ve el koyma işlemleri 116-119.maddelerine uygun olarak yapılmıştır. Uyuşturucu maddelerin ele geçmesi nedeniyle, sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan dava açılıp; Mahkumiyet kararı verilmiştir.
5237 sayılı TCK’ nun 1.maddesinde, kanunun amacı ortaya konulmuştur. Hükümde,kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletinin, adalet ve güvenliğin sağlandığı bir toplumda yaşama hakkının gereği olarak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi, ceza kanunun temel amaçları arasında sayılmaktadır.
“Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi” başlığını taşıyan 5237 sayılı TCK’ nun 3. Maddesinin 1.fıkrasına göre,Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.
Hukuk kurallarının temel amaç ve işlevleri, bireylerin yaşamlarını güven ortamı içerisinde sürdürmelerini teminle, toplumsal düzeni sağlmaktır. Düzensiz toplumsal yaşam, kargaşayla birlikte, toplumun da sonu demektir.
Ceza Muhakemesi hukuku, hakimlerin ceza kanununu gereği gibi uygulayabilmeleri için sanıklar hakkında lüzumlu bilgileri toplarken, sosyal düzenin korunması ile kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurmak suretiyle hukuken geçerli kanıtlarla hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacını güder.
Suçluların meydana çıkarılarak süratle ve mutlaka cezalandırılmalarını sağlarken, toplum menfaatini; masumların gereksiz yere kovuşturulmaması ve haksız cezaya çarptırılmamalarını teminen de ferdin menfaatini gözetir.
….Olayın hemen akabinde durum güvenlik görevlileri tarafından nöbetçi Cumhuriyet savcısına bildirilmiş ve onun talimatı ile olaya el konularak soruşturmaya başlanmıştır.
El koyma işlemi üzerine aynı gün yetkili ve görevli hakim tarafından onaylanmıştır.Bu nedenle yapılan işlem hukuka uygundur.Elde edilen kanıtların hükümde değerlendirilmesinde bir engel bulunmamaktadır.”denilerek,
Dairemizin bozma gerekçesi yerinde olmadığından yerel mahkeme kararının onanması istenmiştir.
C)CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZIYLA İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ:
1- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi:
(1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı …Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kurulu’na itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.
(2) (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6352 sayılı Kanun’la eklenen fıkra) İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir.
(3) (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6352 sayılı Kanun’la eklenen fıkra) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderir.
2-5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un geçici 5. maddesi (05.07.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6352 sayılı Kanun’la eklenen):
(1) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308 inci maddesinde yapılan değişiklikler, bu Kanunun yayımı tarihinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda bulunan ve henüz karara bağlanmamış dosyalar hakkında da uygulanır.
D) İTİRAZIN VE KONUNUN İRDELENMESİ:
Dairemizin itiraza konu olan kararının, itiraz yazısında ileri sürülen tüm nedenler tartışılıp değerlendirilerek verildiği ve kararda bir yanlışlık bulunmadığı anlaşıldığından,… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı yerinde görülmemiştir.
İtirazın incelenmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilmesine karar vermek gerekmektedir.
E) KARAR: Açıklanan nedenlerle;
1-… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının yerinde görülmediğine,
2- 5271 sayılı CMK’nın 308. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, itirazın incelenmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na GÖNDERİLMESİNE,
21/04/2016 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın