Usulsüz Tebligat Yargıtay Kararı

21. Ceza Dairesi         2015/8388 E.  ,  2016/3039 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
HÜKÜMLÜ : …
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : 1- Sanık … hakkında; mahkumiyet
2- Hükümlü … hakkında; mahkumiyet ve temyiz talebinin reddine

Sanık …’e kanunun gösterdiği usullere göre önceden yapılmış bir tebligat bulunmaması nedeniyle Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca sonradan yapılan tebligatlar usulsüz olup, sanık …’in öğrenme üzerine 24.12.2012 havale tarihli dilekçe ile eski hale getirme talebiyle birlikte yaptığı temyiz isteminin süresinde olduğunun kabulü gerektiği anlaşılmakla, yerel mahkemenin 15.01.2013 gün ve 2010/126 Esas, 2012/61 Karar sayılı infaz durdurma ve temyiz isteminin reddine dair ek karar kaldırılarak yapılan incelemede;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık ve hükümlünün yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle;
T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk nedeniyle; “TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin olan tüm kısımların” hükümlerden çıkartılması ile yerlerine “TCK’nın 53. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı da gözetilmek suretiyle uygulanmasına” ibaresi eklenmek suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükümlerin kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

kaynak: emsal.yargitay.gov.tr/

Yorum yapın