Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Kiracı tahliye taahhütnamesi kiralayanın tek taraflı irade beyanıyla meydana gelir ve belirlenen tarihte kiralanan mecurun tahliyesini zorunlu hale getirir. Kira kontratı normal şartlarda belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir ve bu sözleşme aksi hüküm yoksa süre sonunda kendiliğinden yenilenmiş kabul edilir. Bu sözleşmenin bir gayrimenkul avukatı aracılığı ile yapılması kiraya verenin lehine olacaktır. Kiraya verenin kiralayanın tahliyesini sağlayabilmesi için kanunda aranan şartların mevcut olması gerekir. İşte bu noktada devreye tahliye taahhüdü girmektedir. Kira sözleşmesi ister belirli ister belirsiz süreli olsun eğer kiraya veren kiralayandan usulüne uygun bir tahliye taahhütnamesi aldıysa taahhütnamede belirlenen süre dolduğunda hiç bir kayd u şart ileri sürmeden kiralayanı mecurdan tahliye edebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Yapılır

Tahliye taahhütnamesi tek taraflı bir irade beyanı olduğundan ve kiraya verene herhangi bir borç yüklenmediğinden sadece kiralayanın imzalaması yeterlidir. Noter kanalıyla yapılabileceği gibi adi yazılı şekilde de tahliye taahhüdü mümkündür. Kiracı tahliye taahhütnamesinin noterden yapılması daha sonradan meydana gelebilecek imza inkarı ihtimalini ortadan kaldıracağından kiralaya verenin lehinedir.

Bir diğer önemli husus tahliye taahhütnamesinin yapılma tarihi ile ilgilidir. Yargıtay kira sözleşmesinin imzalanması öncesinde veya aynı tarihte yapılan tahliye taahhüdünü geçersiz kabul etmektedir. Taahhüdün geçerli olabilmesi için mutlaka kira sözleşmesinin imzalanmasından sonraki bir tarihte imzalanmış olması gerekir.

Yargıtay burada kiralayanı kiraya verene karşı güçsüz konuma düşmekten, kira sözleşmesinin yapılmayacağı endişesi ile tahliye taahhüdünü imzalamak mecburiyetinde kalmaktan ve tahliye taahhüdünün sıradanlaşarak adeta kira hukukuna ilişkin yasal düzenlemeleri dolanma aracı haline gelmekten korumak için böyle bir içtihadi yorum getirmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Neden Yapılır ?

Kiralayandan tahliye taahhüdü alan kiraya veren böylece kira sözleşmesinde belirlenen süre sona erdiğinde kanunda aranan kiralayanın tahliye sebeplerinden biri bulunmasa dahi veya bu sebeplerden biri varsa bile bunu ispatlamak mecburiyetinde kalmaksızın mecuru çok daha hızlı ve pratik bir şekilde tahliye edebilecektir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için yukarıda değindiğimiz gibi noterden gerçekleştirilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak noterde yapılmasa dahi tahliye taahhüdünün yazılı olarak yapılması ve tahliye taahhüdünde bulunan kiralayanın imzasını taşıması gerekir. Ayrıca taahhütte bulunanın mecuru hangi tarihte tahliye edeceğini açık bir şekilde yazması ve taahhütname tarihinin de sözleşme tarihinden sonra olması gerekir. Aşağıda tahliye taahhüdü örneği yer almaktadır.

KİRA TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Kiraya Veren:

Kiralayan:

Kiralananın Adresi:

…/…/… tarihli kira sözleşmesi ile yukarıda ismi yer alan kiraya verenden kiralamış olduğum yukarıda adresi yazılı bulunan mecuru …/…/… tarihinde hiç bir kayıt ve şart ileri sürmeksizin boş ve sağlam olarak tahliye etmeyi, tahliyeyi geciktirmemden dolayı kiraya verenin yapacağı her türlü icra veya yargılama masrafı ile kiraya verenin gecikmeden doğan zarar ve ziyanını hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın nakden ve peşin olarak ödemeyi taahhüt ediyorum.

Tarih:

İmza

(Kiralayan)

Yorum yapın