Etiket «sosyal güvenlik»

SGK Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili İstemi Yargıtay Kararı

4. Hukuk Dairesi         2015/9958 E.  ,  2017/3487 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve … aleyhine 11/06/2012 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 20/11/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili …