Etiket «imar hukuku»

İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması

5. Hukuk Dairesi         2016/9780 E.  ,  2017/11905 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 30/11/2015 gün ve 2015/16719 Esas – 2015/22475 Karar sayılı ilama karşı …

İmar Durumu Öğrenme

Bir arsanın imar durumunu öğrenebilmek için arsanın bağlı bulunduğu belediye başkanlığına başvurmak gerekiyor. Bu talebi dilekçe ile yapmanız gerekir. İmar durumunu bazı belediyeler 3. kişilere vermemektedir. Bu durumda imar durumunu arsanın sahibinin alması gerekmektedir. Vekaletname ile de asil adına vekilen güncel imar durumunu talep etmeniz mümkündür. İmar durumu ile arsanın üzerine ne kadar kapalı alan …

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

Bina yapılmış ve iskan alınmışsa kat irtifakı sahiplerinden birinin talebi üzerine kat mülkiyetine geçilebileceği kat mülkiyeti kanunda belirtilmektedir. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş genel itibariyle şöyle tanımlanabilir: Kat irtifakından, kat mülkiyetli tapuya geçiş, tapu kütüğünde gerçekleştirilen bir düzeltme işlemi ile gerçekleşmektedir . Kat irtifakı alındığında, tapu dairesindeki kat mülkiyeti kütüğünde tapunun cinsi kısmı arsa olarak …

Arsa Parsellerin Birleştirilmesi Tevhid İşlemi

Tapu kütüğünde ayrı ayrı tescil edilmiş olan ve birbirlerine sınırı bulunan birden fazla arsaların (parsellerin) gerekli işlemlerin tapuda yapılmasıyla tek bir arsa (parsel) haline getirilmesine tevhid (birleştirme) denir. Tevhid işleminin yapılması ile elde edilebilecek olan büyük arsaya daha fazla kapalı alana sahip binalar veya daha fazla inşa alanı hakkı sağlanmaktadır. Dolayısıyla bu yola iktisadi açıdan …