Etiket «eser sözleşmesi»

Eser sözleşmesi yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de eserin meydana getirilmesi karşısında bir bedel ödemeyi taahhüt ettiği özel hukuk sözleşmesidir. Eser sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470 ilâ 486. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Eser sözleşmesini hizmet sözleşmesinden ayıran en önemli özellik eser sözleşmesinin konusunun belirli bir eserin veya belirli bir süreyle sınırlı işin meydana getirilmesi olup, hizmet sözleşmesinin konusunun belirli bir süreyle sınırlı olmayan ve süregelen bir işin meydana getirilmesi olmasıdır.

Eser sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin davalarda görevli mahkeme sözleşmenin mahiyetine göre değişmektedir. Tüketici işe sağlayıcı arasındaki eser sözleşmelerinde görevli mahkeme Tüketici Mahkemesi, tacirler arasındaki ticari işlerle ilgili olarak gerçekleştirilen eser sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme Ticaret Mahkemesidir. Bunların dışında tüketici veya ticaret mahkemelerinin görev alanına girmeyen durumlarda Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Eser sözleşmelerinden kaynaklanan alacak taleplerinde zamanaşımı süresi 5 yıldır. Eser sözleşmesinin ayıplı ifasından kaynaklı olarak ayıbın ileri sürülmesi için öngörülen süre aksine anlaşma yoksa 2 yıl, eser sözleşmesinin konusu gayrimenkul ise 5 yıl, yüklenicinin ağır kusuru mevcutsa 20 yıldır.

Eser Sözleşmesi Yapılıp da Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas No : 2016/3656 Karar No : 2017/1956 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat Elif Öcal geldi. Davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatı dinlendikten sonra …

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İtirazın İptali

15. Hukuk Dairesi 2016/353 E. , 2017/2172 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından duruşma istenmiş ise de miktar itibariyle duruşma isteğinin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K …

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin İadesi

15. Hukuk Dairesi 2016/2478 E. , 2017/2198 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R – Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin iadesine ilişkin …

Eser Sözleşmesi Ayıplı İfa Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

15. Hukuk Dairesi 2016/2674 E.  ,  2017/2232 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat … ile davalı vekili Avukat … … geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları …

Eser Sözleşmesi Apartman Yönetimi Asansör Firması Görevli Mahkeme

T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No                : 2016/2303 Karar No: 2017/1976 Y A R G I T A Y   İ L A M I Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A …

Eser Sözleşmesi Cezai Şart Seçimlik Ceza Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No                : 2016/355 Karar No: 2017/2002 Y A R G I T A Y   İ L A M I Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A …