Suçun Gündüz Vakti İşlenmesi ve Çocuğun Algılama Yeteneği

13. Ceza Dairesi         2015/14763 E.  ,  2016/6921 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Çocuk Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme, işyeri dokunulmazlığının ihlali
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
I-Suça sürüklenen çocuk … … hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmün incelenemesinde;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
II-Suça sürüklenen çocuk … … hakkında hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal; suça sürüklenen çocuk … … hakkında hırsızlık, mala zarar verme ve işyeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunun suça sürüklenen çocuk … … tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Uyap sistemi üzerinden yapılan araştırma sonucunda, suç tarihi itibariyle olay yerinde güneşin saat 06.16’da doğduğu , müştekinin beyanında 05.00 sıralarında gürültü duyması üzerine baktığında sanıkları görüp polise haber verdiğini beyan ettiği, polis tutanağında da ihbarın 05.45 sıralarında yapıldığının bildirilmesi karşısında şüpheli durumun sanık lehine değerlendirilerek eylemin gündüz vaktine rastlayan zaman dilimi içerisinde işlendiğinin kabul edilmesi gerekirken 5237 sayılı TCK’nın 143 ve 116/4 maddesindeki artırım hükümlerinin uygulanması,
2- Katılana ait işyerinden 20,00 TL civarında paranın çalındığının anlaşılması karşısında suça sürüklenen çocuk hakkında TCK’nın 145. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
3- Suça sürüklenen çocuk … … hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde;
A) Suç tarihinde 12-15 yaş gurubunda bulunan suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK’nın 31/2. maddesi uyarınca işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişip gelişmediği hususunda uzman hekim raporu alınmadan hüküm kurulması,
Kabule göre de;
B) Uyap sistemi üzerinden yapılan araştırma sonucunda, suç tarihi itibariyle olay yerinde güneşin saat 06.16’da doğduğu , müştekinin beyanında 05.00 sıralarında gürültü duyması üzerine baktığında suça sürüklenen çocukları görüp polise haber verdiğini beyan ettiği, polis tutanağında da ihbarın 05.45 sıralarında yapıldığının bildirilmesi karşısında şüpheli durumun sanık lehine değerlendirilerek eylemin gündüz vaktine rastlayan zaman dilimi içerisinde işlendiğinin kabul edilmesi gerekirken 5237 sayılı TCK’nın 143 ve 116/4 maddesindeki artırım hükümlerinin uygulanması,
C) Katılana ait işyerinden 20,00 TL civarında paranın çalındığının anlaşılması karşısında suça sürüklenen çocuk hakkında TCK2nın 145. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 19.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum yapın