Suçların İçtimaı [PDF]

Ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan “Kaç tane fiil varsa o kadar suç; kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır / Quot crimina tot poenae” ilkesine istisna teşkil etmek üzere suç ve ceza politikamızın bir gereği olarak bir fiil ile birden fazla suç normunun ihlali halinde suçların içtimaı hükümleri devreye sokulup ihlal edilen normlardan yalnız birinin cezası esas alınmak suretiyle aynen veya artırım yapılmak suretiyle ceza tatbiki gerçekleştirilebilmektedir.

Fail tarafından gerçekleştirilen fiil bazen birden fazla suç teşkil etmekle birlikte bu suçlardan biri diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olabilmekte (bileşik suç); bu fiil bazen aynı anda kanunda tipik olarak düzenlenmiş farklı iki suç normunu ihlal edebilmekte (farklı neviden fikri içtima); bazen fail aynı suçu belirli aralıklarla birden fazla kez gerçekleştirmekte (zincirleme suç); bazen de failin bir fiili ile aynı suç birden fazla kişiye yönelik olarak ihlal edilebilmektedir (aynı neviden fikri içtima).

Tam metni için mesaj atınız.

Yorum yapın