Sözleşme Kapsamı Dışında Yapılan İşin İspatı

YARGITAY

15. Hukuk Dairesi         2015/5982 E.  ,  2016/537 K.
“İçtihat Metni”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili istemi ile başlatılan icra takibine itirazın iptali, takibin devamı ve %20 icra-inkar tazminatı istemi ile açılmış mahkemece taraflar arasında 2011 yılında herhangi bir ticari ilişki bulunduğunun kanıtlanamadığı, yapıldığı iddia edilen işler için hakediş belgesi ve fatura düzenlenmemiş olması nedeniyle bu işlerin davalı adına bedelsiz olarak yapıldığı (bağış) anlamına geldiği bağışlayanın rücu sebebiyle vakıf olduğu günden itibaren bir sene içinde bağışlamadan rucu etmeye hakkı bulunduğu davanın ise BK’nın 31. maddesinde öngörülen 1 yıllık hakdüşürücü süre içinde açılmadığı gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı şirket ile davalı belediye arasında 2011/94137 ihale kayıt no’lu 24/08/2011 tarihinde sözleşmeye bağlanan “.. .. Caddesi .. Bulvarı ve .. Sokağın tretuvar düzenleme işi ile .. sokağa taş duvar yapımı” sözleşmesine konu işlerin 23.11.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmış bu ihale nedeniyle düzenlenen 2 adet ara hakedişle 3 nolu kesin hakediş davacı yükleniciye ödenmiştir.
Davacı yüklenici ihale ile üstlenilen bu işlerin dışında 2011 yılında “.. Parkı .. .. Sokağı karo taşı döşeme işini, .. evleri karşısı perde duvar işini, Yeni Camin yanı parke taşı tamirat işlerini yaptığını ve 1560 metreküp bordür taşını .. Mahallesinde muhtelif sokakların kaldırım yapım işlerinde kullanılması için .. Belediyesine verdiğini” iddia ederek sözleşme dışı yaptığı bu işlerin bedelini dava etmiş, davalı cevap layihasında sözleşme kapsamı dışında yüklenici firmaya herhangi bir iş yaptırılmadığını savunmuştur.

Uyuşmazlık sözleşme kapsamı dışında iş yapılıp yapılmadığı hususundan kaynaklanmakta olup uyuşmazlığın işin yapıldığı iddia olunan tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesini düzenleyen 355 ve devamı maddeleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. Mahkemece yapıldığı iddia olunan işlerle ilgili olarak hakediş belgesi ve fatura düzenlenmemiş olması nedeniyle bu işlerin davalı adına bedelsiz olarak yapıldığı (bağış) kabul edilerek ve olayda uygulama yeri bulunmayan BK’nın 31. maddesindeki 1 yıllık hak düşürücü sürenin dolmuş olduğu belirtilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, işin esasına girilerek taraf delilleri toplandıktan sonra sonucuna göre bir karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 29.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın