Sahte Kimlik Belgesi Düzenletme

21. Ceza Dairesi         2015/6412 E.  ,  2016/3003 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

1-Sanığın, mağdur …’ın kimlik bilgilerini içeren, ancak kendi fotoğrafını yapıştırdığı “nüfus cüzdanı talep belgesini” 05.12.2007 tarihinde muhtara onaylatıp, bununla Nüfus Müdürlüğünden üzerinde kendi fotoğrafı bulunan … adına düzenlenmiş, içerik itibariyle sahte nüfus cüzdanını alarak, bu nüfus cüzdanı ile 08.01.2008 tarihinde …ne başvurarak mağdur adına telefon abonelik sözleşmesi imzalamak şeklinde gerçekleşen eylemlerinin; sahte nüfus cüzdanı ve abonelik sözleşmesinin düzenlendiği tarihler nazara alındığında suç kastının yenilendiğinden bahsedilemeyeceği, eylemlerinin bir suç işleme kararının icrası kapsamında gerçekleşen TCK’nun 204/1, 43. maddelerinde düzenlenen zincirleme olarak işlenen resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu gözetilmeden, ayrı ayrı özel ve resmi belgede sahtecilik suçlarını oluşturduğunun kabulü ile yazılı şekilde fazla ceza tayini yasaya aykırı,
2-Kabule göre de;
T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,
Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 31.03.2016 günü oybirliği ile karar verildi.

Yorum yapın