Boşanma Davasında Eşit Kusur Yargıtay Kararı

Hukuk Genel Kurulu 2017/1573 E. , 2017/1195 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Eskişehir 3. Aile Mahkemesince “her iki boşanma davasının kabulüne” dair verilen 14/03/2013 gün ve 2012/597 E. 2013/208 K. sayılı kararının taraf vekilleri tarafından temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20/11/2013 gün ve 2013/13313 …

Mükerrer Takip Nedeniyle İcra Takibinin İptali Yargıtay Kararı

Hukuk Genel Kurulu 2017/1682 E. , 2017/1194 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “takibin iptali” istemli şikayetten dolayı yapılan yargılama sonunda İstanbul 9. İcra (Hukuk) Mahkemesince istemin reddine dair verilen 14.05.2013 gün ve 2013/322 E., 2013/461 K. sayılı karar şikayetçi vekilinin temyizi üzerine, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 07.11.2013 gün ve 2013/13941 E., …

Usule Aykırı Direnme Kararı ile Hükmün Değiştirilmesi

Hukuk Genel Kurulu 2015/1284 E. , 2017/1180 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Kadıköy 3. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 10.05.2012 gün ve 2008/503 E., 2012/431 K. sayılı kararının davalılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 19.02.2013 gün ve 2012/14070 E., 2013/3354 K. …

SGK Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili İstemi Yargıtay Kararı

4. Hukuk Dairesi         2015/9958 E.  ,  2017/3487 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve … aleyhine 11/06/2012 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 20/11/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili …

Maden Buluculuk Bedeli Alacağının Tahsili Yargıtay Kararı

4. Hukuk Dairesi         2015/9696 E.  ,  2017/3480 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 18/06/2013 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 02/04/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten …

Kira Alacağı ve Tahliye İstemli Yargıtay Kararı

8. Hukuk Dairesi 2017/3415 E. , 2017/8006 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İcra Takibine İtirazın Kaldırılması Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine. Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu …

Trafik Cezası Sorgulama

trafik cezası sorgulama

Araç Trafik Cezası Sorgulama işlemini gerçekleştirebileceğiniz internette 3 farklı kaynak bulunmaktadır. Trafik cezası öğrenme bu üç kaynak aracılığı ile de gerçekleştirilebilir. Bunlar Türkiye e-devlet sistemi, diğeri Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kullanıma sunmuş olduğu sistem, üçüncüsü ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sanal vergi dairesidir. Aşağıda bu 3 farklı araç ceza sorgulama sistemine ilişkin linkler yer almaktadır. Plakadan ceza …