Otoparktan Motosiklet Çalınması

Aşağıdaki Yargıtay ilamı ile AVMnin otoparkından motosiklet hırsızlığı olayında otoparkın avmnin eklentisi olup olmadığı hususunda yerel mahkemenin kararı bozulmuştur.

13. Ceza Dairesi         2017/2562 E.  ,  2017/5515 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak,
1-Sanığın, AVM’Nnin otoparkından suça konu motosikleti çaldığının anlaşılması karşısında, otoparkın AVM’ nin eklentisi olup olmadığı araştırılarak eklenti olması halinde sanığın eyleminin TCK’nın 142/1-b. maddesindeki suçu, eklenti olmaması halinde ise TCK’nın 142/1-e. maddesindeki suçu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde TCK’nın 141/1. maddesi ile uygulama yapılması,
2-Sanık hakkında aleyhe temyiz bulunmadığı halde bozma öncesi 13.12.2007 tarihinde verilen karardaki hapisten çevrilen … TL adli para cezasının kazanılmış hak oluşturacağının gözardı edilmesi suretiyle 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesinin yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesine muhalefet edilerek fazla ceza tayin edilmesi,
3-“Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53. madde 1. ıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu ve kasten işlemiş olduğu suç dolayısıyla hapis cezasıyla mahkûmiyetin yasal sonucu olarak sanığın, 5237 sayılı TCK’nın 53/1. maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkûm olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ….’nun temyiz istemi bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 16.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın