Nafaka Artırım Davası

Aşağıdaki yargıtay kararında nafaka artırım davası için mahkemenin hangi kriterleri esas alması gerektiği, tarafların ekonomik durumlarında değişim olup olmadığı, olağanüstü bir değişik olması halinde ne şekilde artırılması gerektiği, olağanüstü değişim olmaması halinde hangi oranda artırım yapılması gerektiği hususunda açıklamalar yer almaktadır.

3. Hukuk Dairesi         2016/15294 E.  ,  2017/3312 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

KONU: Nafaka Artırım Davası

Anahtar Kelime: Nafaka Artırım Davası

Taraflar arasındaki yoksulluk ve iştirak nafakasının artırımı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI ( Nafaka Artırım Davası )

Davacı, boşanma davası ile hüküm altına alınan yoksulluk ve iştirak nafakalarının yetersiz kaldığını ileri sürerek, davacı için hükmedilen 300 TL yoksulluk nafakasının 500 TL’ye, müşterek çocuk için hükmedilen iştirak nafakasının 250 TL’den 500 TL’ye çıkartılmasını istemiştir.
Davalı, talep edilen nafakanın fahiş olduğunu ve bu miktarı ödeyecek ekonomik gücü olmadığı belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile, Mersin 2.Aile Mahkemesinin 2010/1575 Esas – 2013/233 Karar sayılı ilamı ile davacı … için hükmedilen aylık 300,00 TL yoksulluk nafakasının dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 100,00 TL arttırılarak toplamda aylık 400,00 TL ‘ye çıkartılmasına, hükmedilen aylık 400,00 TL yoksulluk nafakasının her ay davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, velayeti davacıya verilen müşterek çocuk BURAK TAYİR için hükmedilen aylık 250,00 TL iştirak nafakasının dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 150,00 TL arttırılarak 400,00 TL’ye çıkartılmasına, hükmedilen aylık 400,00 TL iştirak nafakasının her ay davalıdan tahsili ile çocuğuna velayeten davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı tarafın sair temyiz itirazları yerinde değildir.
TMK. nun 176/4. maddesine göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeye göre iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yerleşen dairemiz uygulamasına göre; nafaka alacaklısı davacının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumunda, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde; yoksulluk nafakası TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmalı ve böylece taraflar arasında önceki nafaka takdirinde sağlanan denge korunmalıdır.
Somut olayda; tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında, nafakanın takdir edildiği boşanma davasından sonra olağanüstü bir değişiklik olduğu ileri sürülmemiştir.
O halde; yoksulluk nafakasının niteliği ve takdir edildiği tarih gözetilerek, nafakanın TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılması suretiyle dengenin yeniden sağlanması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yüksek nafaka takdiri doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 20.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın