Muaccel Olmayan Taksit İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali

T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi

Esas No : 2016/352
Karar No : 2017/1958

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne ve davalının icra inkâr tazminatı ile sorumlu tutulmasına dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-Sözleşme 22.04.2011 tarihlidir. 11.2. maddesinde iş bedeli olan 90.000,00 TL’nin 12 eşit taksit halinde aylık 7.500,00 TL nakit veya kısa vadeli çekler ile ödeneceği kararlaştırılmış ve 6.2 maddesinde KDV’nin sözleşme bedeline dahil olmayıp iş sahibince yükleniciye ödeneceği kabul edilmiştir.
Sözleşmede taksitlerin hangi tarihte başlayacağı belirtilmemekle birlikte sözleşme tarihinde başlayacağı kabul edilse dahi 12 aylık son taksit süresi 22.03.2012 tarihinde dolmaktadır.

Ödenmesi taksite bağlanan alacaklarda sözleşmede aksine hüküm bulunmadığından ancak vadesi geldiği halde ödenmeyen alacakların tahsili talep edilebilir. Vadesi gelmeyen alacaklar muaccel olmadığı ve sözleşmede aksi kararlaştırılmadığından istenmesi mümkün değildir. Dava itirazın iptâli davası olduğundan alacağın muaccel (istenebilir) olup olmadığının icra takip tarihi itibariyle belirlenmesi gerekir. 22.01.2012, 22.02.2012 ve 22.03.2012 tarihlerinde ödenmesi gereken KDV hariç 22.500,00 TL vadesi gelmediğinden 12.01.2012 icra takip tarihi itibariyle muaccel olmamıştır.
Bu durumda mahkemece hesaplanan ve hüküm altına alınan alacak miktarı takip tarihi itibariyle istenebilir olmayan KDV hariç 22.500,00 TL’den az olduğundan davanın reddine karar verilmesi yerine bu husus gözden kaçırılarak kısmen kabulü ve kabul şekli itibariyle alacağın varlığı ile miktarının tespiti yargılamayı gerektirdiği ve alınan bilirkişi raporu ile saptandığı gibi borçlu itirazının önemli bir kısmında haklı olup alacak likid olmadığından koşulları oluşmayan icra inkâr tazminatı isteminin reddi yerine kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hüküm davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 08.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın