Miras Nasıl Paylaşılır ?

Murisin vefatı ile yasla mirasçıları kanunen miras payları oranında murisin terekesi taşınır ve taşınmaz malvarlığı üzerinde miras payları oranında malik olurlar. Kanunen bu durum kendiliğinden gerçekleşmekte ise de resmi olarak da intikallerin gerçekleşmesi için gerçekleştirilmesi gereken prosedürler bulunmaktadır.

Mirasçılar Paylaşım Konusunda Mutabıklarsa

Miras paylaşımı eğer mirasçılar arasında bir uyuşmazlık yoksa yani tüm mirasçılar miras payları oranında terekeyi paylaşma konusunda mutabıklarsa mirasın intikali mirasçıların toplu halde ya da içlerinden biri veya bir üçüncü kişiye vekalet vermek suretiyle yasal prosedürlerin ikmali ile gerçekleşmektedir.

Böyle bir bir durumda mirasçılar bir araya gelerek miras taksim sözleşmesi yapmalıdırlar. Miras taksim sözleşmesine tüm mirasçıların katılması ve tüm terekenin taksim sözleşmesine dahil edilmesi gerekir. Örneğin murisin terekesinde bulunan bir gayrimenkulün miras taksim sözleşmesi yapılmak suretiyle tapuda mirasçılar adına paylı mülkiyet şeklinde intikali sağlanabilir.

Uyuşmazlık Söz Konusu İse

Bu durumda mirasçılardan bir tanesinin dava açması gerekecektir. Miras paylaşımı konusunda çeşitli uyuşmazlık halleri olabilir. Örneğin murisin sağlığında mirasçılarının miras paylarını ihlal edecek şekilde mal kaçırmaları veya miras payını ihlal ederek şekilde bir ölüme bağlı tasarrufları olabilir. Mirasçılardan birinin mirasın taksimine yanaşmaması da dava açılmasını gerektiren durumlardan biridir.

Miras davaları genel olarak murisin vefat etmeden önceki son ikamet adresinde açılır. Bu davalara örnek olarak ortaklığın giderilmesi, muris muvazaası nedeniyle tapu iptal tescil, tenkis davası, vasiyetnamenin tenfizi davası, mirasın taksimi davası gibi davalar gösterilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir