Kategori «Mahkeme Kararları»

Usulsüz Tebligat Yargıtay Kararı

21. Ceza Dairesi         2015/8388 E.  ,  2016/3039 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi HÜKÜMLÜ : … SUÇ : Resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : 1- Sanık … hakkında; mahkumiyet 2- Hükümlü … hakkında; mahkumiyet ve temyiz talebinin reddine Sanık …’e kanunun gösterdiği usullere göre önceden yapılmış bir tebligat bulunmaması nedeniyle Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca …

Aldatan Eşin Sevgilisine Manevi Tazminat Davası

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi, ESAS: 2014/16857, KARAR: 2015/13339 Davacı H….vekili Avukat … tarafından, davalı H.. Ö.. aleyhine 07/03/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 25/09/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor …

Cinsel Taciz, İnternette Görüntülerin Kaydedilmesi ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas: 2014/19480 Karar: 2015/5315 Cinsel taciz, görüntünün veya seslerin kaydedilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ve görüntünün veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler. sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: