Kategori «Mahkeme Kararları»

Bu kategoride güncel Mahkeme kararları, Yargıtay kararları, Danıştay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları ve diğer yüksek yargı kararları ile Uluslararası Yargı Organlarının güncel emsal Mahkeme Kararları bulunmaktadır. Yargıtay kararları başta olmak üzere güncel mahkeme kararları düzenli olarak sitemize eklenmekte, mahkeme kararları seçilirken özellikle en çok işinize yarayabilecek, internette en çok aranan konularla ilgili kararlar ve içtihat değişiklikleri gerçekleştiren önemli yargı içtihatları seçilmektedir.

Siz de sitemizin takipçilerinin haberdar olmasını istediğini mahkeme kararlarını bizlere iletişim formumuz aracılığı ile gönderebilir ve bahadirhan.com takipçileri ile paylaşmamızı sağlayabilirsiniz. En güncel yargı içtihatlarını sizlere paylaşmaya ve dikkatlerinize sunmaya devam edeceğiz. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Mahkeme kararları nedir ?

Adli ve idari yargı mercilerinin ilk derece mahkemeleri tarafından verilen hükümler ile bölge adliye mahkemesi, bölge idare mahkemesi, danıştay, yargıtay ve anayasa mahkemesi gibi yüksek mahkemeler tarafından verilen kararlara mahkeme kararları veya yargı içtihatları denilmektedir.

Bunlardan Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi yüksek mahkemeler tarafından verilen kararlar diğer ilk derece ve bölge adliye mahkemelerinin kararları bakımından üst derecede olduğu için içtihadi örnek teşkil ettiği için daha önemli konumdadır; tüm yargı organları bakımından doğrudan bağlayıcı olmamakla birlikte bu kararlar önemli örnek teşkil etmektedir.

Yarıgtay’ın içtihadi birleştirme kararları ise farklı yargı mercileri arasındaki; özellikle de farkı yüksek mahkeme daireleri arasındaki içtihadi farklılıkları gidermek amacıyla çıkartılması bakımından son derece önemlidir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları’nın önemli olmasını sağlayan bir diğer özelliği ise tıpkı kanunlar gibi tüm yargı mercileri bakımından bağlayıcı nitelikte olmasıdır.

Bunu biraz açmak gerekirse: örneğin ilk derece mahkemeleri yüksek mahkeme kararlarının aksine bir karar verebilir, ilk derece mahkemesinin kararı yüksek mahkemenin kararı tarafından bozulsa dahi ilk derece mahkemesi kendi kararında direnebilir ancak hiç bir yargı merci Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararının aksine bir karar veremez, tıpkı kanunlara uyma mecburiyeti gibi YİBK’na uyma mecburiyeti vardır.

Bazı Önemli Etiketler

Mal Paylaşımı Tapu İptal Tescil Görevli Mahkeme Yargıtay Kararı

Aşağıdaki Yargıtay kararında mal rejiminden kaynaklı olarak mal paylaşımı sebebiyle açılan tapu iptal tescil davası ile beraber ikame edilen taşınmasın iradenin sakatlanması sebebiyle devredilmesi sebebiyle tapu iptal tescil davasında ikinci dava yönünden aile mahkemesinin görevli olmayacağı yönünden karar bozulmuştur. 8. Hukuk Dairesi         2015/17651 E.  ,  2017/7955 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ …

Boşanma Davasında Eşit Kusur Yargıtay Kararı

Hukuk Genel Kurulu 2017/1573 E. , 2017/1195 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Eskişehir 3. Aile Mahkemesince “her iki boşanma davasının kabulüne” dair verilen 14/03/2013 gün ve 2012/597 E. 2013/208 K. sayılı kararının taraf vekilleri tarafından temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20/11/2013 gün ve 2013/13313 …

Mükerrer Takip Nedeniyle İcra Takibinin İptali Yargıtay Kararı

Hukuk Genel Kurulu 2017/1682 E. , 2017/1194 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “takibin iptali” istemli şikayetten dolayı yapılan yargılama sonunda İstanbul 9. İcra (Hukuk) Mahkemesince istemin reddine dair verilen 14.05.2013 gün ve 2013/322 E., 2013/461 K. sayılı karar şikayetçi vekilinin temyizi üzerine, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 07.11.2013 gün ve 2013/13941 E., …

Usule Aykırı Direnme Kararı ile Hükmün Değiştirilmesi

Hukuk Genel Kurulu 2015/1284 E. , 2017/1180 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Kadıköy 3. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 10.05.2012 gün ve 2008/503 E., 2012/431 K. sayılı kararının davalılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 19.02.2013 gün ve 2012/14070 E., 2013/3354 K. …

SGK Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili İstemi Yargıtay Kararı

4. Hukuk Dairesi         2015/9958 E.  ,  2017/3487 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve … aleyhine 11/06/2012 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 20/11/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili …

Maden Buluculuk Bedeli Alacağının Tahsili Yargıtay Kararı

4. Hukuk Dairesi         2015/9696 E.  ,  2017/3480 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 18/06/2013 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 02/04/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten …

Kira Alacağı ve Tahliye İstemli Yargıtay Kararı

8. Hukuk Dairesi 2017/3415 E. , 2017/8006 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İcra Takibine İtirazın Kaldırılması Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine. Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu …