Kira Alacağı ve Tahliye İstemli Yargıtay Kararı

8. Hukuk Dairesi 2017/3415 E. , 2017/8006 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İcra Takibine İtirazın Kaldırılması

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine. Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağı ve tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlunun itirazı üzerine davacı icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuş mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş karar davalı borçlu tarafından temyiz edilmiştir.
1- Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davalının tahliyeye yönelik temyiz itirazlarının reddine ,
2- Davalının alacağa yönelik temyiz itirazlarına gelince ;
Davacı alacaklı ,20/06/2013 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli yazılı kira sözleşmesine dayanarak 21/05/2015 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2013 yılı muhtelif aylardan eksik ödenen 30,00 TL , 2014 yılı muhtelif aylardan eksik ödenen 45,00 TL ,2015 yılı Ocak ,Şubat ve Marta aylarından bakiye 15,00 TL, 2015 yıl Mayıs ayma ait 550,00 TL olmak üzere toplam 640.00 TL kira ve 42,74 TL işlemiş faiz alacağının tahsilini talep etmiş , davalı borçlu süresinde verdiği itiraz dilekçesi ile; aylık 550,00 TL den kira bedellerinin düzenli olarak ödendiğini,2015 yılı Mayıs ayına ait kira bedelinin 27/05/2015 tarihinde alacaklının banka hesabına yatırıldığını belirterek borca itiraz etmiştir.
Mahkemece getirtilen banka hesap hareketlerinden 22/07/2013 tarihinde 245,00 TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapılan bu ödeme nedeniyle davalı borçlunun 2013 yılı muhtelif aylardan eksik ödenen kira bedeli bulunmamaktadır. Öte yandan , 2014 ve 2015 yılı için talep edilen toplam 20,00 TL bedelin ödendiği ise borçlu tarafından kanıtlanamamıştır. Takip konusu 2015 yılı Mayıs ayma ait kira bedelinin ise 5 ,00 TL eksik ödendiği sabittir. Buna göre mahkemece icra takibinde talep edilen aylar kira alacağı ile bağlı kalınarak 25,00 TL kira alacağı ve işlemiş faizi üzerinden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken talep dışına çıkılarak 2015 yılı Mart ayma ait ödeme olmadığından bahisle 405,00 TL üzerinden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ: Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenle.davalının alacağa yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 31.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir