Katılma Alacağı Kişisel Mal Edinilmiş Mal Ayrımı

8. Hukuk Dairesi 2016/17565 E. , 2017/8035 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Katılma Alacağı

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair kararın davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz’in 8.3.2016 gün ve 2015/11882 Esas, 2016/4110 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Birleşen dava davalısı tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı-birleşen davacı … vekili, dava ve birleşen dava dilekçelerinde belirtilen malvarlıkları nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi ile alacak isteğinde bulunmuştur.
Davalı-birleşen davalı … vekili, davanın ve birleşen davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacının davasının kısmen kabulü ile, … ada … parseldeki 2 nolu bağımsız bölüme ilişkin katılma alacağı talebinin reddine, … ada … parseldeki taşınmaza ilişkin talebin reddine, … parsel … ada, … parsel, … parsel … ada, … parsel … ada, … parsel ile … ada … parseldeki taşınmazlara ilişkin taleplerden vazgeçilmiş olduğundan vaki vazgeçme nedeni ile taleplerin reddine, …da bulunan devremülke ilişkin katılma alacağı talebinin taleple bağlı olarak kabulü ile 3.574 TL’nin davalıdan tahsiline, … ada … parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 51.000 TL katılma alacağının hüküm tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, … ada … parselde bulunan taşınmaza ilişkin 91.000 TL katılma alacağının hüküm tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, … plakalı araca ilişkin 2.835 TL katılma alacağının hüküm tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine, davalıya ait Ziraat Bankası’nda bulunan hesapta bulunan paradan 444,15 TL’nin hüküm tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi üzerine; hüküm, redde ilişkin bölüm yönünden davacı vekili tarafından, kabule ilişkin bölüm yönünden davalı vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairece davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin … ada … parsele ilişkin temyiz itirazları dışındaki temyiz itirazlarının reddi ile bu taşınmaz yönünden araştırmaya yönelik bozma sevk edilmiş, davalı-birleşen davalı süresinde karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Önceki 08.03.2016 tarih, 2015/11882 esas-2014/4110 karar sayılı bozma ilamımızın 1 nolu bendinde davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilmişse de; … ada … parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 20 nolu bağımsız bölüme ilişkin karar düzeltme isteğine yönelik yapılan incelemede; dava konusu bu bağımsız bölümün 10.04.2007 tarihinde 3.kişiden satın alındığı, aynı tarihte dosya içerisinde bulunan Yapı Kredi Bankasının hesap hareketlerinden davalıya ait hesaptan 10.04.2007 tarihinde 135.000-TL çekildiği, bu paranın da 07.03.2007 ve 21.03.2007 tarihlerinde davalının kardeşi … tarafından yatırıldığı anlaşıldığına göre, ayrıca dava konusu 20 nolu bağımsız bölümün dosya içerisinde yer alan fen ve inşaat bilirkişilerinin 25.07.2013 tarihli raporuna göre 10.04.2007 tarihinde 130.000-TL değerinde olduğu belirlendiğine göre dava konusu bu taşınmazın bedelinin davalının yukarıda yazılı banka hesabından aynı tarih olan 10.04.2007 tarihinde çekilen 135.000-TL içinden ödenip ödenmediğinin değerlendirilmesi ayrıca söz konusu hesaptaki para davalının kardeşi tarafından yatırıldığına göre, davalı da yargılama sırasında cevap dilekçeleri ile oturumlardaki beyanlarında bu taşınmazın edinilmiş mal olmadığını, kişisel malı olduğunu savunduğuna göre dava konusu bu bağımsız bölümün bedelinin davalının kişisel malından karşılanıp karşılanmadığının araştırılması, dosya içerisinde yer alan deliller hep birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken … ada … parseldeki 20 nolu bağımsız bölüm ile ilgili hataya düşülerek davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddedilmiş olması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeple davalının karar düzeltme talebinin kabulü ile dairemizin 08.03.2016 tarih, 2015/11882 esas-2014/4110 karar sayılı ilamının 1.bendindeki davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine ilişkin kısmının ORTADAN KALDIRILMASINA, yerel mahkemenin … ada … parseldeki 20 nolu bağımsız bölüme ilişkin hüküm bölümünün de BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan karar düzeltme harcının düzeltme isteyene iadesine, 31.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir