Kasten Öldürmeye Teşebbüs Hayati Fonksiyonları Ağır Derecede Etkileme

YARGITAY 1. Ceza Dairesi 2016/853 E. , 2016/1751 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :. Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama

TÜRK MİLLETİ ADINA

1-a- Sanık . müdafiinin, ceza miktarı itibari ile yasal şartları taşımayan duruşmalı inceleme talebinin CMUK’nun 318. maddesi uyarınca,
b- Sanık.. hakkında kasten yaralama suçundan doğrudan verilen adli para cezasının miktarı itibariyle kesin olduğu anlaşılmakla, bu hükme yönelik temyiz talebinin ise aynı Kanunun 317. maddesi gereğince,
Ayrı ayrı reddine karar verilmiş,
2- Sanık . hakkında mağdur . yönelik kasten yaralama suçundan açılan kamu davası ile ilgili olarak mahallinde hüküm kurulması mümkün görülmüştür.
3- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık . mağdur . kasten yaralama; sanık . mağdur. karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, sanık . yönünden haksız tahrike ve takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin derecesi ve niteliği ile sanık . hakkında cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümlerde eleştiri, düzeltme ve bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan sanık . müdafiinin sanık sıfatıyla bir sebebe dayanmayan, katılan sıfatıyla suç vasfına, haksız tahrik bulunmadığına vesaireye; katılan sanık . müdafiinin katılan sıfatıyla suç vasfına, sanık sıfatıyla meşru savunmaya, suç vasfına, haksız tahrike vesaireye; sanık. müdafiinin meşru savunmaya, haksız tahrike vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
A- Sanık .hakkında mağdur .kasten yaralama suçundan kurulan hüküm yönünden yapılan incelemede;
24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri dikkate alındığında, mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de, CMUK’nun 322. maddesi gereğince bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,
B- Sanık . hakkında katılan . kasten öldürmeye teşebbüs suçu yönünden yapılan incelemede ise;
a- Sanığın, mağdura tabanca ile ateş ederek çene ve sağ kol bölgelerinden birer isabetle hayati fonksiyonları ağır (6) derecede etkileyecek derecede mandibula ve sağ humerus diafiz kırıklarına neden olacak şekilde yaralanmasına neden olduğu anlaşılan olayda; teşebbüs hükümlerini düzenleyen ve 9 ile 15 yıl arasında hapis cezası öngören 5237 sayılı TCK’nun 35. maddesinin uygulanması sırasında, meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak makul bir ceza tayini yerine, sadece hiç isabet olmayan durumlarda uygulanabilecek şekilde 9 yıl hapis cezası belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini,
b- 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin
08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri doğrultusunda sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık . müdafii ile katılan .vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 06/04/2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum yapın