Hırsızlık Konusu Malın Kısmen İadesi

YARGITAY 22. Ceza Dairesi 2015/11377 E. , 2016/4411 K.
“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararların nitelik, cezaların türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1-Olayın tek görgü tanığı olduğu anlaşılan Ali Gök’ün kovuşturmaya çağrılmayarak 5271 sayılı CMK’nın 210/1. maddesine aykırı davranılması,
2-Tanık.. soruşturma evresindeki ifadesinde, müştekiye ait işyerine dört kişinin girdiğini gördüğünü beyan ettiği, adı geçen tanık tarafından yakalanan … isimli kişinin Clio marka araçla kaçan üç kişinin … Arap lakaplı bir arkadaşı olduğunu söylediği, olaydan birkaç saat sonra tarif edilen araç yakalandığından araç içinde.. ve suça sürüklenen çocuğun yakalandığı, … isimli kişinin bahsettiği Arap lakaplı kişinin suça sürüklenen çocuk olup olmadığına dair detaylı beyanların alınmadığı, suça sürüklenen çocuğun atılı suçları kabul etmediği ve … isimli kişiyi tanımadığını belirtiğinin anlaşılması karşısında, evrakları tefrik edilen diğer şahıslarla ilgili dosyanın getirtilerek incelenmesi ve özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi ve bu dosyayı ilgilendiren bölümlerinin onaylı örneklerinin dosya içine alınmasından sonra, suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun diğer şahıslarla birlikte takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması,
3-Mala zarar verme suçu yönünden; mağdurun soruşturma evresinde 06/07/2010 tarihli kolluk beyanında, sürgülü pencerenin zorlanarak açıldığını, kovuşturma evresinde 24/11/2010 tarihli celsede çalınan paralar dışında bir zararının olmadığını beyan ettiği, 05/07/2010 tarihli olay yeri görgü tespit tutanağında da sürgülü pencerenin zorlanarak açılmak suretiyle şahısların içeri girdiğinin belirtildiği, zorlama izlerinin bulunup bulunmadığının belirtilmediğinin anlaşılması karşısında; mala zarar verme suçunun unsurlarının ne şekilde oluştuğunun yeterli gerekçe ile tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kabule göre ise;
Hhırsızlık suçu yönünden; mağdurun 24/11/2010 tarihli celsede, işyerinden çalınan giyim eşyalarının bulunarak iade edildiğini, çalınan paraların ise iade edilmediğini beyan ettiğinin anlaşılması karşısında; çalınan eşyaların ne şekilde bulunduğu ve mağdura iade edildiği, suça sürüklenen çocuk ya da birlikte yakalanan diğer şahısların iade hususunda iradelerinin olup olmadığı araştırılarak, kısmen iadeyi sağlamışlarsa, mağdurdan; kısmen iade nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rıza gösterip göstermediği sorularak, sonucuna göre suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168. maddenin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılıp değerlendirilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk … müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 23/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın