Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Daha önce hekimin cezai sorumluluğu konusunu el almıştık. Hekimin gerçekleştirdiği tedavi işlemleri sırasında kast veya taksir derecesindeki bir kusur ile hastanın durumunun daha da ağırlaşmasına veya ölümüne sebebiyet vermesi halinde kasten veya taksirle öldürme ve yaralama suçlarının gündeme geleceğine değinmiştik. Bu yazımızda ise hekimin hukuki sorumluluğu yani kusurlu davranışları neticesinde meydana gelene zararı tazmin etme yükümlüğünden bahsedeceğiz.

hekimin hukuki sorumluluğuHekimin Hukuki Sorumluluğu Kaynağı Nedir ?

Hekimin hukuki sorumluluğu denildiği zaman tazminat sorumluluğu akla gelmelidir. Hekimin kusurlu hareketleriyle meydana getirdiği zararı tazmin etme yükümlülüğü Türk Borçlar Kanunu’ndan doğmaktadır. Klasik anlamda tazminat sorumluluğu bir haksız fiilin varlığı ile meydana gelir. Haksız fiil ise; kusurlu davranış, zarar, zarar ile kusurlu davranış arasındaki uygun illiyet bağı ile oluşmaktadır.

Bunun haricinde tazminat sorumluluğu Türk Borçlar Kanununun ifa yardımcısının kusurlu fiilinden sorumluluk, adam çalıştıranın sorumluluğu, eser sözleşmesi, vekaletsiz iş görme gibi çeşitli sorumluluk düzenlemelerinden de kaynaklanabilir. Çok fazla detaya girmeden örnek vermek gerekirse; diş hekiminin hastasına porselen diş uygulaması gerçekleşmesi eser sözleşmesinin konusunu teşkil eder ve porselen yapımına ilişkin bir tazminat yükümlülüğü eser sözleşmesi hükümleri ile çözümlenecektir. Tedavi amaçlı müdahalelerde vekaletsiz iş görme hükümleri uygulanabileceği gibi olayın mahiyetine göre haksız fiil hükümlerinin uygulanması da mümkündür.

Hekimin Hukuki Sorumluluğu Ne Zaman Meydana Gelir ?

Hekimin tedavi amaçlı veya estetik amaçlarla gerçekleştirdiği tıbbi faaliyetler hastanın vücut bütünlüğüne hasta rızasına uygun müdahalesi ile gerçekleştirilmektedir. Hekimin gerçekleştirdiği eylemi hukuka uygun hale getiren rızadır. Hukuka uygun rızanın bulunmadığı hallerde hekimin hukuki sorumluluğu meydana gelecektir. Örneğin hastanın tedavinin içeriği ve olası komplikasyonlar hakkında mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmemiş olması hekimin hukuki sorumluluğunu gündeme getirecektir.

Bunun haricinde tıp biliminin ulaştığı seviyeye ve mutad uygulamalara aykırı müdahalesi ve bu müdahale sonucu meydana gelecek zarar hekim tarafından tazmin edilmek durumundadır. Hekimin yanlış tedavi uygulaması sonucu hastanın durumunun daha da ağırlaşması, istenilmeyen sonuçların meydana gelmesi, hastanın kaybedilmesi hekimim kusuru oranında tazminata konu olacaktır. Bu noktada hastanenin de adam çalıştıranın kusursuz sorumluğu kapsamında tazminat yükümlülüğü doğar. Bu tür tazminat davaları hekim ile birlikte aynı anda hastaneye de açılabilir.

Hekimler Hukuki Sorumluluktan Kurtulmak İçin Ne Yapabilirler ?

Öncelikle bir hekim tıbbın geldiği modern düzeyi, yeni tedavi yöntemlerini ve yeni bilimsel gelişmeleri takip etmek ve tedavisinde bu bilgiyi tatbik etmek mecburiyetindedir. Hekim bilimsel olarak hastaya en uygun ve en az yan etkiye sahip tedavi yöntemini uygulamalıdır. Bazen bir hastalığın tedavisi için çok çeşitli tedavi yöntemleri söz konusu olabilir; hekim bu tedavi alternatiflerini hastaya sunarken olumlu ve olumsuz yanlarını aktararak hangi tedavi yönteminin hastanın mevcut durumu bakımından en uygun yol olacağını açıklayarak ortaya koymalıdır.

Hekim hastasını tedavi hakkında bilgilendirerek hukuka uygun rızasını almalıdır. Örneğin bunun için matbu bir hasta tedavi rıza beyannamesi düzenlenebilir. Uygulanacak tedavinin içeriği, uygulanacak yöntemler, süreç, olası komplikasyonlar, tedavinin olumlu ve olumsuz yönleri, yan etkileri, riskleri hakkında ayrıntılı açıklamaların yer aldığı hatanın veya reşit değilse hasta ile birlikte yasal temsilcisinin olurunu gösteren bu tür bir belge olası tazminat davalarında hekimin elini güçlendirecektir.

Hazırlanacak tedavi rıza beyannamesinde hem hekimin imzası hem de hastanın “tüm tedavi ayrıntılarını okudum, anladım ve tedaviyi kabul ediyorum” şeklindeki el yazısı ve imzasını içeren belge hazırlanarak bir sureti hastaya verilmeli bir sureti ise hekimde kalmalıdır. Bu belge hem hastaların tedavi hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmesine aracı olacak hem de olası tazminat davalarında hukuka uygun rızanın alındığına ilişkin hekimin ispat aracı olacaktır.

Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir