Hakem Kararının İptali Hakem Ücretinin Rücuan Tahsili

15. Hukuk Dairesi 2016/2761 E. , 2017/2201 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, hakem ücretinin rücuen tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın tahkim ilk itirazı nedeniyle usulden reddine dair verilen karar, davacı vekili tarafından yasal süresi içinde temyiz edilmiştir.
Davacı iş sahibi, davalı iş ortaklığı yüklenici ile aralarında eser sözleşmesi kurulduğunu, taraflar arasında ihtilaf doğması üzerine tahkim davası açıldığını, her bir tarafın hakemini seçtiğini, üçüncü hakem olarak … …’in heyet başkanı seçildiğini, tahkim yargılamasına ilişkin hakem heyeti kararının … …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 03/02/2010 tarihli ve 2009/737 Esas, 2010/45 Karar sayılı kararı ile iptâl edildiğini, anılan kararın iptâl edilmesine rağmen heyet başkanı tarafından hakem ücretinin tahsili amacıyla dava açıldığını, açılan dava sonucunda … …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……..2012 tarihli ve 2011/224 Esas, 2012/648 Karar sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verildiğini, … …. İcra Müdürlüğü’nün 2012/19659 takip sayılı dosyası nezdinde icra takibi başlatılması sonucu masraflar da dahil olmak üzere toplam 210.132,38 TL’nin ödendiğinden bahisle, ödenen miktarın davalı iş ortaklığından rücuen tahsili istenilmiştir.
Yerel mahkemece yasal süresi içinde gerçekleştirilen tahkim ilk itirazı göz önünde bulundurulmuş olup, söz konusu uyuşmazlığın tahkim yargılamasına konu olacağı şeklinde davanın usulden reddine karar verilmiş ise de, davanın dayanağının taraflar arasında akdedilen sözleşme ilişkisi olmadığı, davacı tarafça ödenen hakem ücretinin rücuen tahsili istemine ilişkin olduğu; bu kapsamda işin esasının incelenip karar verilmesi gerekirken tahkim ilk itirazının kabul edilerek davanın usulden reddine hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren … gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine ….05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın