Geçit Hakkı Davası ve Görevli Mahkeme

Geçit hakkı davası uygulamada zorunlu geçit hakkı olarak da bilinmekte, yola çıkışı olmayan gayrimenkul sahibinin yol ile arasındaki komşu parsellerden kendi parseli lehine Türk Medeni Kanunu hükümleri gereği zorunlu geçit hakkı elde etmesini sağlayan bir dava türüdür.

Geçit hakkı yola çıkışı olmayan arsa veya tarla sahibinin yola çıkabileceği komşu parselin malikine karşı açılır. Geçit hakkı davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mahkeme fen bilirkişisi ve taşınmazın türüne göre arsa ise inşaat mühendisi, tarla ise ziraat mühendisi ile birlikte mahallinde keşif yaparak fen bilirkişisinden davacının taşınmazından yola çıkabileceği alternatif yollar belirlemesini ister. Diğer bilirkişi de belirlenen bu yollar için ödenmesi gereken geçit bedellerini tespit eder.

Geçit hakkı gayrimenkul lehine belirlenir, yani siz davayı kazanmanız halinde geçit irtifakı taşınmaz lehine tesis edilerek tapuya şerh edilir. Taşınmazı satmanız halinde geçit hakkı da gayrimenkulle birlikte satın alınan kişi için geçerliliğini devam ettirir.

Keşif sonucu Mahkeme belirlenen alternatif yollardan en hesaplı ve en pratik olanı takdir eder ve bu yol için belirlenen geçit irtifakı bedelini depo etmek üzere davacıya süre verir. Verilen süre içerisinde bedelin depo edilmesi halinde Mahkeme davanın kabulüne karar vererek geçit hakkını tesis eder. Bu davada dacı davayı kazansa da yargılama masraflarını kendisi öder ve avukatla temsil edilse dahi davacı aleyhine vekalet ücretine hükmedilmez.

Ayrıca belirtmemiz gereken bir diğer noktada geçit davası davacıya mülkiyet hakkı tanımaz; yani davacı davalının arsası veya tarlası üzerindeki yolun mülkiyetini kazanmaz. Davacı sadece bu hak kapsamında belirlenen yolu kullanarak ana yola çıkabilme hakkını kazanmış olur. Hukuken bu hak sınırlı ayni haklardan olan irtifak hakkı olarak adlandırılmaktadır. Gayrimenkul lehine tesis edildiğinden gayrimenkulün satılması halinde gayrimenkulün yeni malikine geçer. Geçit irtifakı tapuya şerh edilir.

Geçit irtifakına konu olacak güzergahın belirlenmesinde Mahkemenin keşif mahallindeki gözlemleri, bilirkişilerin raporlarındaki tavsiyeleri, tarafların talepleri ve keşif mahallinde dinlenen mahalli bilirkişilerin beyanları esas alınır. Davacının geçmişte kullandığı güzergahın bulunması, geçit hakkı kurulacak davalı taşınmaza en az zarar veren ve ekonomik değerini en az düşüren yol, en pratik ve en masrafsız yol alternatif yollar arasında önceliklidir ve Mahkemenin kararında esas aldığı ölçülerdir.

Konuyla ilgili merak ettiğiniz diğer soruları avukata sor sayfamız aracılığı ile gönderebilirsiniz.

Yorum yapın