Gayrimenkulün Miras Yoluyla İntikali

Gayrimenkul sahibi bir kimsenin vefatı halinde geride kalanların bu gayrimenkulü üzerilerine alabilmeleri için öncelikle gerçekleştirmeleri gereken bir takım kanuni yükümlülükler bulunmaktadır. Bu işlemler gayrimenkulün intikali için tamamlanması gereken bir takım prosedürlerden oluşmaktadır.

Murisin vefatı halinde öncelikle mirasçılardan en az biri herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ölüm kağıdı ve aile nüfus kayıt tablosu ile başvurarak Veraset İlamı almalıdır. Veraset İlamı mirasçıların kimler olduğunu ve hangi oranda mirasçı olduklarını belirtir bir adli belgedir. Gayrimenkulün intikali bu oranlara göre veya yapılacak miras paylaşım sözleşmesine göre belirlenmektedir.

Bu arada gayrimenkullerin bulunduğu belediyeden ilgili gayrimenkule ait rayiç bedel gösterir belgeler alınır. Ölüm kağıdı, veraset ilamı, rayiç bedel gösterir evrak ve gayrimenkullere ait tapular ile birlikte Murisin son ikametgahının bulunduğu yerdeki Veraset Ve İntikal Vergi Dairesine başvurulur.

Vergi dairesinde murisin üzerinde herhangi  bir  vergi  borcu  bulunup  bulunmadığı,  varsa  tahsili, veraset ve intikal vergisi ve  damga  pulu  gibi  vergilerin  tahsilatı  yapılır.  (Eğer  mirasçılar birinci dereceden mirasçılar ise yani miras bırakanın sadece çocukları (alt soyu) ve eşi mirasçı ise veraset ve intikal vergisi alınmamakta sadece varsa murisin  vergi  borcu  ve  damga  pulu  vergisi  alınmaktadır. )

Vergisel işlemlerin tamamlanması ile vergi dairesi tapuya bir yazı yazarak gayrimenkullerin mirasçılar adına tescil edilmesini sağlar. Bu durumda tüm mirasçılar, mirasçılık oranları nispetinde gayrimenkuller üzerinde paylı malik olurlar. Mirasçılar mirası tapuda  yapacakları bir sözleşme ile paylaşabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi gayrimenkulün intikali yasal oranlara veya sözleşme içeriğine göre gerçekleştir. Birden fazla gayrimenkul varsa hangi gayrimenkulün kime kalacağı hususunda miras paylaşım sözleşmesi önemlidir.

Mirasçılar arasında mirasın paylaşılması hususunda bir anlaşmazlık var ise mirasın paylaşılması için hukuk mahkemesinde ayrı bir dava daha açılması gerekecektir.  Bu  durumda varsa murisin vasiyeti de dikkate alınarak mahkeme kanuni kurallar ve  vasiyetname ölçüsünde mirası mirasçılar arasında paylaştıracaktır.

Yorum yapın