Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Tahsili

T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi

Esas No : 2017/370
Karar No : 2017/1964

Y A R G I T A Y  İ L A M I

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin davalıdan tahsili talebine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, taraf vekillerince süresinde temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle işin esası hakkında karar verilmiş olması nedeniyle yetkisizlik kararı sebebiyle ayrıca vekalet ücretine hükmedilmemesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
Davacının temyiz itirazlarına gelince;
2-Davacı yüklenici davalının inşa ettirdiği 5 katlı binanın plastik kapı ve pencere alüminyum kapı ile cam işlerini yapılması konusunda sözlü anlaşma olduğunu, bu anlaşma kapsamında 116.134,28 TL bedelli faturaların düzenlenmesine rağmen iş bedelinin ödenmemesi nedeniyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı ise savunmasında binanın plastik ve alüminyum kapı pencere ve cam işlerinin yapılması için sözlü anlaşma olduğunu, iş bedelinin ödendiğini 67.147,60 TL bedelli 19.11.2012 tarihli fatura konusu işlerin yapılmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece davaya konu olan 19.11.2012 tarihli 67.147,60 TL bedelli faturadaki malların davalıya teslim edildiği ispatlanamadığından, davanın reddine dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında; davalının Bozkır İlçesi İsmet İnönü Caddesi 1 nolu yerde bulunan inşaatında plastik kapı ve pencere, alüminyum kapı pencere ile cam işlerinin yapımı için sözlü eser sözleşmesi ilişkisi kurulduğu sabittir. Yanlar arasındaki ihtilâf davacının dayanağı olan 116.134,28 TL meblağlı faturalarda yazılı işlerin sözleşme kapsamında kalıp kalmadığı ve işin yapılıp yapılmadığı noktalarında toplanmaktadır. Davalı tarafça davanın dayanağı faturalardaki işlerin başkasına yaptırıldığı ileri sürülmemiş ve buna dair bir delil ve belge sunulmamıştır. Taraflar arasında akdi ilişkinin varlığı sabit olup, sözleşmenin kapsamında tarafların uyuşamamaları ya da teslim ile ilgili ihtilâflar maddi vakıa niteliğinde olduğundan sözleşmenin kapsamı ve tesliminin her türlü delille ve tanık beyanı ile ispatlanması mümkündür.

Bu durumda mahkemece inşaatın yapıldığı yerde talimat yolu ile konusunda uzman teknik bilirkişi marifetiyle davacı tanıkları da dinlenmek suretiyle, davacının dayanağı olan faturalardaki işlerin yapılıp yapılmadığı ve faturaların, yapıldığı ileri sürülen işlere uygun olup olmadıkları ile 6098 sayılı TBK’nın 481. maddesi uyarınca işin yapıldığı tarihteki mahalli piyasa rayiçleri ile bedeli konusunda rapor alınıp dinlenecek ve dinlenen davacı tanıkları beyanları da dikkate alınarak sözleşme kapsamının tayini değerlendirilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken bu hususlar göz önünde bulundurulmadan eksik inceleme suretiyle davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davalının tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 08.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum yapın