Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin İadesi

15. Hukuk Dairesi 2016/2478 E. , 2017/2198 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin iadesine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm, davalı vekili tarafından yasal süresi içinde temyiz edilmiştir.
…-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
…-Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince, taraflar arasında akdedilen ….05.2013 tarihli sözleşmede; mülkiyeti davacıya ait … katlı binaya asansör yapılması ve ücretinin ….500,00 TL + KDV olarak kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle taraflar arasında, 6098 sayılı TBK’nın 470. ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi ilişkisinin kurulduğu sabittir. Eser sözleşmesinde apartmana yapılacak asansöre ilişkin imalâtlar belirlenip toplam bedel KDV dahil ….650,00 TL olarak açıklanmış olduğundan, sözleşmedeki bedel yine TBK’nın 480. maddesinde tanımlanan götürü bedeldir. Götürü bedelli işlerde, yüklenicinin hak ettiği iş bedelinin saptanması ya da iş sahibinin ödemesinin fazla olup olmadığının belirlenmesi için; gerçekleştirilen imalâtın eksik ve kusurlar da dikkate alınarak tüm işe fiziki oranının tespit edilip, bulunacak bu oranın toplam iş bedeline uygulanarak hak edilen bedelin saptanması ve bulunacak bu rakamdan kanıtlanan ödemeler düşülerek hesaplama yapılması gerekmektedir. Bu durumda sözleşme bedelinden ….650,00 TL’nin ödenmediği anlaşılmış olup, ayıbın giderilme bedeli olan ….000,00 TL’den bu miktarın mahsubu ile bakiye 350,00 TL üzerinden hüküm kurulması gerekirken belirtilen ilkeler dikkate alınmaksızın hükme varılması doğru olmamış, kararın açıklanan gerekçelerle bozulması uygun bulunmuştur.
SONUÇ: Yukarıda …. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, …. bent uyarınca kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ….05.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum yapın