Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İtirazın İptali

15. Hukuk Dairesi 2016/353 E. , 2017/2172 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından duruşma istenmiş ise de miktar itibariyle duruşma isteğinin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak ile ilgili yapılan icra takibine itirazın iptâli talebine ilişkin olup mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı davasında davalı şirkete, takibe dayanak faturalarda yazılı malların satışını yaptıklarını ancak bir kısım bedelin ödenmediğini, bu nedenle aleyhine … …. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2419 Esas sayılı dosyası ile icra takibine geçtiklerini, itiraz üzerine takibin durduğunu belirterek itirazın iptâline karar verilmesini istemiş, davalı savunmasında kendilerine ait iş yerinin elektrik işlerinin yapımı hususunda davacı ile sözlü olarak anlaşma yapıldığını, davacı tarafça sözleşme gereğinin tam olarak yerine getirilmediğini, anlaşılan miktarda mal teslimi yapılmadığını, sözleşmeye göre bedelin 63.500,00 TL olarak kararlaştırılmasına rağmen toplam 74.000,00 TL ödeme yapıldığını, davacı şirketin yapmış olduğu işi ve malzemeyi tam ve eksiksiz olarak teslim etmediği gibi yapılan işte ayıp bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece taraflar arasında elektrik malzemesi satım ve montajına ilişkin eser sözleşmesi akdedildiği, sözleşme bedelinin 63.500,00 TL olarak kararlaştırıldığı, ancak kullanılan malzemenin eksik veya fazla olmasına göre kesin bedelin iş bitiminde ortaya çıkacağı, yerinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde kullanılan malzeme bedelinin işçilik ve KDV dahil olmak üzere 48.146,92 TL olduğu, söz konusu iş nedeni ile davalı tarafından davacıya toplam 74.000,00 TL ödeme yapılmış olduğu sonuçta davacının alacağının bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya kapsamına göre taraflar arasında sözlü olarak eser sözleşmesi ilişkisinin kurulduğu ihtilâfsızdır. Yargılama sırasında davacı temsilcisinin duruşmadaki beyanına göre işin bitiminden sonra eksik veya fazla malzeme kullanılmasına göre kesin bedelin iş bitiminde ortaya çıkacağı belirlenmiştir. Bu durumda kararlaştırılan bedel yaklaşık bedel olup Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre bedelin yapıldığı yıl piyasa rayiç bedellerine göre hesaplanması gerekir. Ancak taraf defterlerinin incelenmesine göre davacının düzenlediği faturalar davalıya tebliğ edilmiş ve defterlerine kaydedilmiş böylece içerikleri kesinleşmiştir. Mahkemece kesinleşen bu fatura bedellerinden ihtilâfsız olan 74.000,00 TL ödeme mahsup edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bilirkişi raporunda belirlenen miktar esas alınarak davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ….05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın