Eser Sözleşmesi Yapılıp da Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili

T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi

Esas No : 2016/3656
Karar No : 2017/1956

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat Elif Öcal geldi. Davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatı dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden doğmuştur. Yapılıpta ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle 27.09.2013 havale tarihli ve 26.11.2013 havale tarihli dilekçelerinde davacı yüklenici son olarak yapılan işlere ilişkin iddiasını 25.12.2005 tarih 62.422,00 TL 10.05.2007 tarih 6.018,00 TL ve 01.09.2008 tarih 30.444,00 TL meblağlı faturalara dayandırdığı, dilekçelerinde alacağının dayanakları arasında gösterdiği 25.12.2005 tarih 62.422,00 TL bedelli faturanın icra takibinde müstenidat olarak gösterilmediği ve itirazın iptâli davalarında dayanak olarak gösterilmeyen faturanın dikkate alınmasının mümkün bulunmadığının anlaşılmasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-Dava dilekçesine ekli olarak tarihsiz, davacının imzasını taşıyan sözleşme ibraz edilmiş ise de; sözleşmede davalının imzası bulunmadığından mahkemenin de kabul ettiği gibi bir yazılı sözleşme ilişkisi kurulmamıştır. Ancak mahkemenin de kabulünde olduğu üzere ve davalı tarafça bu kabule karşı temyiz yoluna başvurulmadığından taraflar arasında davalıya ait taşınmazlarda kapı, mutfak, banyo ve tuvalet dolaplarının yapımı konusunda sözlü eser sözleşmesi ilişkisinin kurulduğu sabittir. Davacı tarafça ibraz edilip davalının meşruhatlı isticvap davetiyesi tebliğine rağmen duruşmaya katılmayarak altındaki imza ve içeriğini kabul etmiş sayıldığı “ilgili kuruma” başlıklı tarihsiz mutfak ve ahşap marangozluk işlerini Tim Dekor başarıyla bitirmiştir şeklindeki yazılı belge ile davacının işleri yapıp teslim ettiği anlaşılmaktadır. Ancak bilirkişilerce takip dayanağı 10.05.2007 tarih 6.018,00 TL meblağlı faturadaki işlerin mahallinde yapılıp yapılmadığı konusunda değerlendirme yapılmadığından söz konusu fatura bedeline davacının hak kazanıp kazanmadığı belirlenememiştir. Yazılı sözleşme bulunmadığı kabul edildiğine göre bu faturada yazılı imalâtın yapıldığının mahallinde tespit ve incelenmesinde zorunluluk bulunmaktadır.
Bu durumda mahkeme hükme esas alınan raporu düzenleyen teknik bilirkişi kurulundan alınacak ek raporla, takip dayanağı 10.05.2007 tarih 6.018,00 TL meblağlı faturada yazılı olan mutfak dolaplarının yapılıp yapılmadığı ve faturada yazılı miktarın yapıldığı tarihteki mahalli piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı tespit, uygun değil ise faturada belirtilen 20 m2 mutfak dolabının işin yapıldığı 2007 yılı mahalli piyasa rayiçleri ile bedeli hesaplattırılarak hak edilen takip dayanağı 01.09.2008 tarih ve 30.444,00 TL meblağlı fatura bedeline eklenerek sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken bu faturanın bedelinin istenebilmesi için davalı şirkete tebliğ ve davalı şirketin BA-BS formlarında yazılı bulunması zorunluluğu bulunmadığı halde eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı miktarda kısmen kabul kararı verilmesi doğru olmamış, hükmün bozulması uygun görülmüştür.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 1.480,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davalıdan alınarak Yargıtay’daki duruşmada vekille temsil olunan davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 08.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın