Eser Sözleşmesi Cezai Şart Seçimlik Ceza Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

Esas No                : 2016/355

Karar No: 2017/2002

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, sözleşme ilişkisi nedeniyle verilen çekler nedeniyle borçlu bulunulmadığının tespiti, çeklerin iptâli ve sözleşme gereği cezai şart alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın devamı sırasında iş bedelinin tamamı kadar davacı tarafından davalıya verilen çeklerin davacıya iade edilmesi ve bunun sonucu davacının menfi tespit ve çek iptâline ilişkin davasından vazgeçmesi nedeniyle menfi tespit ve çek iptâline ilişkin davanın reddine, 30.000,00 TL cezai şart alacağının davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan 14.11.2013 tarihli sözleşmenin 4. maddesinde; sözleşmeye konu olan taahhütler zamanında ve sözleşmeye uygun yerine getirilmediği ve makinalar kararlaştırılan tarihte belirtilen yerde teslim edilmediği takdirde teslim edecek şirket tarafından 30.000,00 TL cezai şart ödeneceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin bu maddesinde öngörülen cezai şart 6098 sayılı TBK’nın 179/I. fıkrasında tanımlandığı üzere sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumu için kararlaştırıldığından seçimlik ceza niteliğindedir. Bu halde alacaklı, ya borcun ifası ya da cezanın ödenmesini isteyebileceğinden sözleşmeden dönülmesi halinde seçimlik cezanın sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa talep edilmesi mümkün değildir. Mevcut sözleşmede dönme ve fesih halinde de cezanın istenebileceğine dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı, davasında sözleşmede kararlaştırılan iş bedeli karşılığı çekler nedeniyle borçlu bulunmadığının tespitini ve çeklerin iptâlini talep etmiş olmakla iş bedelini istemek suretiyle sözleşmeden dönmüştür.

Bu durumda mahkemece sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı ve sözleşme feshedildiğinden kararlaştırılan seçimlik cezanın istenmesinin mümkün bulunmaması sebebiyle davanın cezai şart alacağı yönünden de reddine karar verilmesi yerine bu husus gözden kaçırılarak cezai şart alacağının tahsiline karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 10.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın