Eser Sözleşmesi Ayıplı İfa Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

15. Hukuk Dairesi

2016/2674 E.  ,  2017/2232 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat … ile davalı vekili Avukat … … geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup ayıplı ifa nedeniyle maddi manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece davacının maddi ve manevi tazminat davasının reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir….

-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. …

-Davalı, cevap dilekçesinde davacının iddiasının haklı olmadığı, borcunu zamanında ödemeyen davacı taraf aleyhine … … …. İcra Müdürlüğü’nün 2013/7822 sayılı dosyasında icra takibi yapıldığı ve haciz konulduğunu ileri sürmüştür. Cevap dilekçesi ve yargılama aşamasında davalının söz konusu icra takip dosyasındaki alacak dışında ödenmeyen iş bedeli alacağının bulunduğuna dair mahsup itirazı niteliğinde sayılabilecek bir savunması ve takas defii bulunmamaktadır. … …

…. İcra Müdürlüğü’nün 2013/7822 sayılı takip dosyasında davalı tarafından davacı aleyhine asıl alacak ve ferileri ile birlikte toplam ….800,60 TL’lik icra takibi yapılmış ve takip de kesinleşmiştir.

Bu durumda mahkemece davalının ödenmeyen iş bedeli alacağıyla ilgili iş sahibi aleyhine yaptığı icra takibi kesinleştiği ve takibe konu olan dışında sözleşme kapsamında ödenmeyen başka alacağın varlığı ileri sürülmediği ve hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda nesafet kesintisi adı altında bedelden tenzili gereken miktar ….843,00 TL hesaplandığı ve davalı kesinleşen takipteki alacağı ile ilgili ayrıca yapılacak icra takibinde takas def’inde bulunabileceğinden kesinleşen ayrı bir takipteki yüklenici alacağı mahsup edilmeksizin davanın bu miktarda kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken bu husus üzerinde durulmadan yanlış değerlendirme ile davanın tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür. SONUÇ: Yukarıda …. bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, …. bent uyarınca kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ….480,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davalıdan alınarak …’daki duruşmada vekille temsil olunan davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren … gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 24.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın