Eser Sözleşmesi Apartman Yönetimi Asansör Firması Görevli Mahkeme

T.C.

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

Esas No                : 2016/2303

Karar No: 2017/1976

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan ayıp giderim bedelinin tahsili istemine ilişkin olup, mahkemenin davanın kabulüne dair verilen kararı davalı vekili tarafından yasal süresi içinde temyiz edilmiştir.

Davacı iş sahibi davalı yüklenici ile davacının asansörlerinin bakımı konusunda anlaştıklarını, davalının söz konusu bakımları düzenli olarak yerine getirmediğini, ayıplı ifa nedeniyle asansörde kalıcı hasarların oluştuğunu, Kırşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/44 D. iş sayılı dosyası ile tespit yaptırdıklarını, tespitte 6.000,00 TL masrafın belirlendiğini, söz konusu tutarın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 570,00 TL tespit masrafının taraflarına ödenmesini talep etmiş olup, davalı davacı ile sözleşme imzalamadığından bahisle borcu olmadığını beyan ederek davanın reddini savunmuş, mahkemece tespit dosyasında alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3/1. maddesindeki tanımlara göre tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,  tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, sağlayıcı, kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Aynı Yasa’nın 73/1. maddesine göre tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.

6502 sayılı Yasa ile eser sözleşmesi de bu yasa kapsamına alınmış olup, davacı iş sahibi tüketici ile davalı yüklenici-hizmet sunan sağlayıcının taraf olduğu eser sözleşmesi de tüketici işlemidir. Bu durumda davaya bakmaya tüketici mahkemesi görevli olduğundan bahisle, Kırşehir’de ayrı bir tüketici mahkemesi bulunması durumunda görevsizlik sebebiyle dava şartı yokluğundan davanın reddi kararı verilmesi, ayrı bir tüketici mahkemesi bulunmaması durumunda, tüketici mahkemesi sıfatıyla davaya bakılması gerekirken genel mahkeme sıfatıyla davaya bakılıp esastan inceleme yapılarak yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuş, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

Bozma sebebine göre diğer temyiz itirazları incelenmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 09.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C.

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

Esas No                : 2016/2300

Karar No: 2017/1974

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, iş bedelinin tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; müvekkili yüklenici ile davalı site arasında (7) bloğun mevcut kiremitlerinin indirilip, derelerin ve baca diplerinin yapılması, yatay yağmur oluklarının döşenmesi, baca küpeştelerinin  yapılması, mebran ve kiremit döşenmesi, çatı döşemesi üzerine cam yünü ve bitümlü karton serilmesi hususunda 67.500,00 TL bedelle anlaşma yaptıklarını, imalât devam ederken, çıkan sorunlar nedeniyle işin sona erdirildiğini, yapılan imalâtın belirlenmesi için Sincan 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/45 D. iş sayılı dosyasında bilirkişi incelemesi yaptırıldığını, yapılan imalâtların bedelinin 63.985,70 TL olarak belirlendiğini, ödenen 20.000,00 TL mahsup edildiğinde bakiye bedelin ödenmediğini, fazlaya ilişkin hakların saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL iş bedelinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı iş sahibi vekili davanın reddine karar verilmesini istemiş, mahkemece, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde alınan bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un amaç başlıklı 1. maddesinde, “Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerinin korucuyu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmelerini teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Tanım başlıklı 3. maddesinin (I) sağlayıcı; Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, (k) Tüketici; Ticari-veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, (I) Tüketici işlemi; Mal veya hizmet piyasalarında Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına  ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzer sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi.” düzenlemeleri bulunmaktadır. Bir hukuki işlemin tüketici işlemi sayılabilmesi için yukarıda belirtilen tanımlara uygun olması gerekir.  Açıklanan hususlar gözetildiğinde eser sözleşmesi ilişkisinin de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına alındığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasında imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan TBK’nın 480. maddesi kapsamında eser sözleşmesi ilişkisi kurulduğu iddia edilmiş ve eldeki dava açılmıştır.

Bu durumda, görevli mahkeme tüketici mahkemesi olup, görevli mahkemenin belirlenmesinde sözleşmenin yapıldığı tarih değil, davanın açıldığı tarih dikkate alınmalıdır. Nitekim 6502 sayılı Kanun’un 07.11.2013 tarihinde kabul edilmiş ve 28.11.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Yasa’nın 87. maddesi uyarınca yürürlük tarihi 28.05.2014 olup, bu tarihten itibaren açılan davaların Tüketici Mahkemesinde açılması gerekir. Anılan Yasa’nın geçici 1. maddesinde de, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan eldeki davaların görüleceği hükme bağlanmıştır.

Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece yargılamanın her aşamasında re’sen dikkate alınmalıdır ve görev hususunda kazanılmış hak söz konusu olamaz. 6502 sayılı Yasa’nın 73/1. maddesi uyarınca bu kanun kapsamında sayılan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlidir.

Somut uyuşmazlıkta davacı yüklenici (sağlayıcı)  davalı  site yönetimi iş sahibi ise  (tüketici), konumundadır. Bu durumda uyuşmazlığın eser sözleşmesinden kaynaklandığı gözetildiğinde tüketici mahkemesinde görülmesi zorunludur. Mahkemece görevsizlik nedeniyle dava şartı yokluğundan davanın reddine  karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi  doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

Bozma sebebine göre diğer temyiz itirazları incelenmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 09.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın