Boşanmada Tazminat ve Daha Kusurlu Eş

Boşanmada Tazminat: Aşağıdaki Yargıtay kararında boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların kusurları incelendiğinde davalı erkeğin daha kusurlu olduğu, davacı kadının boşanma davası neticesinde erkeğin maddi desteğini kaybettiği ve davalı erkeğin kusurlu hareketlerinin davacı kadının kişilik haklarını ihlal niteliğini taşıdığı anlaşıldığından, davalının davacıya maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

2. Hukuk Dairesi         2015/22898 E.  ,  2017/2021 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi, maddi-manevi tazminat ve nafaka taleplerinin reddi yönünden, davalı erkek tarafından ise, tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Davalı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen başka bir kadınla telefonla görüştüğü ve mesajlaştığı vakıasına kadın tarafından dava dilekçesinde dayanılmadığı, tahkikat aşamasında ileri sürüldüğü bu sebeple kusur belirlemesine esas alınamayacağının anlaşılmasına göre erkeğin temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı kadının temyizinin incelenmesine gelince;Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden taraflara yüklenilen ve gerçekleşen erkeğin güven sarsıcı davrandığı vakıası dışındaki diğer kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı erkeğin kadına oranla daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Erkeğin kusurlu davranışları aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir.

Kadın boşanmakla en azından eşinin maddi desteğini yitirmiştir. Davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları oluşmuştur. (TMK m.174/1-2) O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi (TMK m.4, TBK m.50 ve 52) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan diğer bölümlerinin ise (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 28.02.2017(Salı) boşanmada tazminat

Yorum yapın