Kategori «Boşanma Hukuku»

Aldatan Eşin Sevgilisine Manevi Tazminat Davası

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi, ESAS: 2014/16857, KARAR: 2015/13339 Davacı H….vekili Avukat … tarafından, davalı H.. Ö.. aleyhine 07/03/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 25/09/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor …