Kategori «Boşanma Hukuku»

Boşanmada Tazminat ve Daha Kusurlu Eş

Boşanmada Tazminat: Aşağıdaki Yargıtay kararında boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların kusurları incelendiğinde davalı erkeğin daha kusurlu olduğu, davacı kadının boşanma davası neticesinde erkeğin maddi desteğini kaybettiği ve davalı erkeğin kusurlu hareketlerinin davacı kadının kişilik haklarını ihlal niteliğini taşıdığı anlaşıldığından, davalının davacıya maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 2. Hukuk Dairesi         2015/22898 E. …

Boşanma ve Çocuk

Boşanma ve Çocuk: Aşağıda yer alan Yargıtay kararında boşanma davası esnasında mahkemenin ortak çocuğun velayetinin belirlenmesi sürecinde eğer idrak yaşındaysa bizzat Mahkeme Hakimi tarafından veya istinabe yoluyla dinlenmesi ve gerekirse uzman pedagogtan çocuğun hangi tarafın velayeti altında bırakılmasının çocuğun menfaatleri açısından uygun olacağının tespiti açısından rapor alınması gerektiği belirtilmektedir. 2. Hukuk Dairesi         2016/19999 E.  , …

Boşanma Davası Nasıl Açılır Ne Kadar Sürer ?

Boşanma davası nasıl açılır sorusunun cevabı aslında diğer davaların açılışından çok da farklı değildir. Boşanma davası açmak için eğer büyük şehirlerdeyseniz aile mahkemelerine, bulunduğunuz yerdeki adliyede aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesine vereceğiniz boşanma davası dilekçesi ve yatıracağınız boşanma davası harcı ile birlikte açılır. Öncelikle Sayın Av. Suat Aydın tarafından boşanma davasının nasıl açılacağı ile …

Boşanılan Eşle Fiilen Birlikte Yaşama Gelir Veya Aylıktan Kesme

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2015/195 E. , 2016/138 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “kurum işleminin iptali/alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İş Mahkemesince asıl davanın kabulüne birleşen davanın reddine dair verilen 26.06.2013 gün ve 2011/192 E., 2013/250 K. sayılı kararın incelenmesi davalı/davacı kurum vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin …

Boşanma Davasından Sonra Birlikte Yaşama

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2015/826 E. , 2016/137 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “kurum işleminin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;… Asliye Hukuk Mahkemesince (iş mahkemesi sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen 24.12.2013 gün ve 2013/61 E., 2013/173 K. sayılı kararın incelenmesi davalı kurum vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk …

İştirak Nafakasının Artırılması

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi         2015/19441 E.  ,  2016/1191 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki iştirak nafakasının artırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K …

Boşanma Manevi Tazminat Miktarı

2. Hukuk Dairesi         2015/12460 E.  ,  2016/2831 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde …