Avukat İle Müvekkil Arasındaki İşlerde Görevli Mahkeme

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi         2016/1135 E.  ,  2016/3637 K.
“İçtihat Metni”

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki davada Ankara 8. Asliye Hukuk ile Ankara 8. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.
Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesince, 6502 sayılı Kanun gereğince uyuşmazlığa bakma görevinin tüketici mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.
Ankara 8. Tüketici Mahkemesince, taraflar arasında tüketici ilişkisi bulunmadığı gerekçesi ile karşı görevsizlik kararı verilmiştir.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç Başlıklı 1. maddesinde Kanunun amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.” hükmüne yer verilmiştir. Satıcı; “kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi”; tüketici ise “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” ifade etmektedir. Aynı Kanunun 3. maddesinde de “Tüketici işlemi”, “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser,taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukukî işlemi” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.
Bir işlemin 6502 sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukukî işlemin olması gerekir.
Davada, davacı vekilinin, davalı ile müvekkileri arasında avukatlık ve hukukî danışmanlık sözleşmesi imzalandığı, sözleşme gereğince davalı avukata 50.000 Euro para ödendiği, vekâlete konu işin iki aylık sürede tamamlanaması durumunda alınan ücretin iade edileceğinin kararlaştırıldığı, vekâlet sözleşmesine konu işin iki aylık sürede yapılmadığı, buna rağmen ödenen ücretin müvekkiline iade edilmediği, bu nedenle müvekkili tarafından yapılan icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptali istemiyle dava açtığı anlaşılmaktadır.
Davanın yukarıda belirtilen niteliği ile davanın 6502 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/05/2014 tarihinden sonra 08/04/2015 tarihinde açılmış olması birlikte değerlendirildiğinde, davalının 6502 sayılı Kanunda belirtilen “Tüketici” tanımına girdiği anlaşılmakla, 6502 sayılı Kanunun 2, 3 ve 73. maddeleri uyarınca, uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Ankara 8. Tüketici Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 29/03/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum yapın