Ağır Ceza Mahkemesi Zamanaşımı Düşme Kararı

21. Ceza Dairesi         2016/1520 E.  ,  2016/3085 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Beraat

Temyizin kapsamına göre; sanık … hakkındaki hükümlere hasren yapılan incelemede;
1) Sanık hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan verilen beraat hükmüne ilişkin incelemede;
Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA,
2) Sanık hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan verilen beraat hükmüne ilişkin incelemede;
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükmü karşısında; sanığa yüklenen ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunun yasada gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 sayılı TCK’nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, suçun işlendiği tarihden, temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve katılan vekili’nin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK’nun 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCK’nun 102/4,104/2. ve CMK’nun 223/8. maddeleri uyarınca isteme uygun olarak DÜŞÜRÜLMESİNE, 04.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum yapın