Abonelik Sözleşmelerinde Tüketici Mahkemeleri Görevli

YARGITAY

3. Hukuk Dairesi 2016/201 E. , 2016/2007 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili dava dilekçesinde; taraflar arasında abonelik sözleşmesi bulunduğunu, davalının abone sıfatıyla borçtan sorumlu olduğunu, davalı hakkında icra takibi yapıldığını, ancak itiraz ettiğini, sözleşme nedeniyle borç tahakkuku yapıldığını, davalının ödemediğini belirterek fazlaya ilişkin hakların saklı kalması kaydıyla 4.234,84 TL alacağın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı cevap dilekçesinde; davacıya herhangi bir borcunun olmadığını, aboneliğini 2003 yılında geçici olarak kapattırdığını, davaya konu edilen tüketimi aynı binanın 8 nolu dairesinde oturan kişilerin yaptığını, kendisinden su tüketim bedeli istenmesinin hukuka aykırı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davalı abonenin kendi adına olan sayacın bakım onarım ve korunmasından sorumlu olup bu sayaç üzerinde başkaları tarafından su kullanılması halinde su bedelinden ve gecikme cezasından sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalının mesken abonesi olduğu anlaşılmaktadır.

Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta; davacı ile davalı arasında 4077 sayılı yasanın değişik 11/A maddesi kapsamında sözleşme ilişkisi bulunduğu anlaşılmaktadır.
4077 sayılı yasanın 23.maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağı öngörülmüştür.

Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak sözkonusu olmaz

4077 sayılı yasanın 2. ve 3.maddeleri gereği somut olaya 4077 sayılı yasanın uygulanması gerekmektedir. Aynı yasanın 23.maddesi gereğince uyuşmazlığın çözümünde Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu halde genel mahkeme tarafından yazılı şekilde işin esasına girilip hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, doğru görülmemiştir.

Bozma nedenine göre, davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 17.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın