2/B Madde Uygulamasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili İstemi

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2015/6207 E. , 2016/4271 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili, 09/03/2010 tarihli dava dilekçesinde özetle; …, … köyü 2409 sayılı parselin, 1948 yılında kesinleşen orman sınırı içinde iken, 1991 yılında yapılan 2/B uygulaması ile … adına orman sınırı dışına çıkarıldığını bildirerek, davalı adına olan tapu kaydının iptaline, … adına 2/B niteliği ile tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, 2409 sayılı parselin davalı adına olan tapu kaydının iptali ile … adına 2/B niteliği ile tesciline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, 2/B madde uygulamasına dayalı tapu iptali ve tescili istemine ilişkindir.

Yörede, 1948 yılında kesinleşen orman kadastrosu, 05/07/1991 tarihinde ilân edilerek kesinleşen 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B uygulaması, 1956 yılında yapılan arazi kadastrosu, 1951 yılında 5653 sayılı Kanuna göre yapılan makiye ayırma işlemi bulunmaktadır.

Karar tarihinden sonra 26/04/2012 gün ve 28275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe giren ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değişik 2., 2896 ve 3302 sayılı kanunlar ile değişik 2/B maddesi gereğince, nitelik kaybı nedeniyle … adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen Devlet Ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile …ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usûl ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenen, 19/04/2012 gün ve 6292 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve … Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle …ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Yasa” ile 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 16/2/1995 tarihli ve 4070 sayılı …ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, 6831 sayılı Kanunun bazı maddelerinde de değişiklikler yapılmış, bu cümleden olarak, diğer bir çok hükmün yanı sıra, 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi gereğince … adına orman sınırları dışına çıkarılan alanlara ilişkin tapu kaydına konulan şerhlerin silinmesi, bu alanlar için … tarafından dava açılmaması, açılan davalardan vazgeçilmesi ya da davaların durdurulması, tapusunun iptaline karar verilen taşınmazların tekrar tapu sahibine iadesi gibi konular düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin, dava konusu taşınmazın niteliğine ve durumuna göre, görülmekte olan davaya etkisinin değerlendirilmesi için yerel mahkemece, tapuda davalı adına kayıtlı olan taşınmazın 2/B madde kapsamında kalması nedeniyle 6292 sayılı Kanun gereğince davacının davadan vazgeçmiş sayılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması isabetsiz olup, temyiz edenin sıfatına bakılmaksızın hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde iadesine 11/04/2016 günü oy birliğiyle karar verildi.

Yorum yapın