Miras Nasıl Paylaşılır ?

Murisin vefatı ile yasla mirasçıları kanunen miras payları oranında murisin terekesi taşınır ve taşınmaz malvarlığı üzerinde miras payları oranında malik olurlar. Kanunen bu durum kendiliğinden gerçekleşmekte ise de resmi olarak da intikallerin gerçekleşmesi için gerçekleştirilmesi gereken prosedürler bulunmaktadır. Mirasçılar Paylaşım Konusunda Mutabıklarsa Miras paylaşımı eğer mirasçılar arasında bir uyuşmazlık yoksa yani tüm mirasçılar miras payları …

Mal Paylaşımı Tapu İptal Tescil Görevli Mahkeme Yargıtay Kararı

Aşağıdaki Yargıtay kararında mal rejiminden kaynaklı olarak mal paylaşımı sebebiyle açılan tapu iptal tescil davası ile beraber ikame edilen taşınmasın iradenin sakatlanması sebebiyle devredilmesi sebebiyle tapu iptal tescil davasında ikinci dava yönünden aile mahkemesinin görevli olmayacağı yönünden karar bozulmuştur. 8. Hukuk Dairesi         2015/17651 E.  ,  2017/7955 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ …

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

hekimin hukuki sorumluluğu

Daha önce hekimin cezai sorumluluğu konusunu el almıştık. Hekimin gerçekleştirdiği tedavi işlemleri sırasında kast veya taksir derecesindeki bir kusur ile hastanın durumunun daha da ağırlaşmasına veya ölümüne sebebiyet vermesi halinde kasten veya taksirle öldürme ve yaralama suçlarının gündeme geleceğine değinmiştik. Bu yazımızda ise hekimin hukuki sorumluluğu yani kusurlu davranışları neticesinde meydana gelene zararı tazmin etme …

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru

Tüketicilerin günlük hayatta gerçekleştirdikleri alım satım işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıkların daha hızlı çözümlenmesi için bu uyuşmazlıkların çözüm yeri olarak Tüketici Hakem Heyetleri kurulmuştur. İllerde ticaret il başkanlıkları bünyesinde, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde kurulan tüketici hakem heyetlerinde kanunda belirlenen ve her yıl güncellenen miktarların altında kalan uyuşmazlıklar bakımından tüketici hakem heyeti başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Tüketici Hakem Heyeti …

Katılma Alacağı Kişisel Mal Edinilmiş Mal Ayrımı

8. Hukuk Dairesi 2016/17565 E. , 2017/8035 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Katılma Alacağı Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair kararın davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz’in 8.3.2016 gün ve 2015/11882 Esas, 2016/4110 Karar sayılı …

Boşanma Avukatı Danışma Hizmeti Hakkında

boşanma avukatı

Öncelikle şunu belirtmekte fayda bulunmaktadır; aslında resmi olarak avukatların boşanma avukatı, ceza avukatı gibi resmi olarak ünvanları bulunmamakla birlikte bazı avukatlar belli alanlarda daha fazla dava alarak uzmanlaşmakta ve genelde bu alanlarda hizmet vermektedirler. İşte boşanma avukatı danışma konusunda bu tür avukatlar genelde boşanma davalarına baktığı ve bu alanda daha çok tecrübe kazandığı için bu isimle …