Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: eser sözleşmesi

Eser sözleşmesi yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de eserin meydana getirilmesi karşısında bir bedel ödemeyi taahhüt ettiği özel hukuk sözleşmesidir. Eser sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470 ilâ 486. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Eser sözleşmesini hizmet sözleşmesinden ayıran en önemli özellik eser sözleşmesinin konusunun belirli bir eserin veya belirli bir süreyle sınırlı işin meydana getirilmesi olup, hizmet sözleşmesinin konusunun belirli bir süreyle sınırlı olmayan ve süregelen bir işin meydana getirilmesi olmasıdır.

Eser sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin davalarda görevli mahkeme sözleşmenin mahiyetine göre değişmektedir. Tüketici işe sağlayıcı arasındaki eser sözleşmelerinde görevli mahkeme Tüketici Mahkemesi, tacirler arasındaki ticari işlerle ilgili olarak gerçekleştirilen eser sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme Ticaret Mahkemesidir. Bunların dışında tüketici veya ticaret mahkemelerinin görev alanına girmeyen durumlarda Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Eser sözleşmelerinden kaynaklanan alacak taleplerinde zamanaşımı süresi 5 yıldır. Eser sözleşmesinin ayıplı ifasından kaynaklı olarak ayıbın ileri sürülmesi için öngörülen süre aksine anlaşma yoksa 2 yıl, eser sözleşmesinin konusu gayrimenkul ise 5 yıl, yüklenicinin ağır kusuru mevcutsa 20 yıldır.

Eser Sözleşmesi Yapılıp da Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili

Eser Sözleşmesi Yapılıp da Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili

Mahkeme Kararları
T.C. YARGITAY 15. Hukuk DairesiEsas No : 2016/3656 Karar No : 2017/1956Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat Elif Öcal geldi. Davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatı dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, eser sözleşmesinden doğmuştur. Yapılıpta ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekili
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Tahsili

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Tahsili

Mahkeme Kararları
T.C. YARGITAY 15. Hukuk DairesiEsas No : 2017/370 Karar No : 2017/1964Y A R G I T A Y  İ L A M IYukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin davalıdan tahsili talebine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, taraf vekillerince süresinde temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle işin esası hakkında karar verilmiş olması nedeniyle yetkisizlik kararı sebebiyle ayrıca vekalet ücretine hükmedilmemesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İtirazın İptali

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İtirazın İptali

Mahkeme Kararları
15. Hukuk Dairesi 2016/353 E. , 2017/2172 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından duruşma istenmiş ise de miktar itibariyle duruşma isteğinin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak ile ilgili yapılan icra takibine itirazın iptâli talebine ilişkin olup mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı davasında davalı şirkete, takibe dayanak faturalarda yazılı malların satışını yaptıklarını ancak bir kısım bedelin ödenmediğini, bu neden
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin İadesi

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin İadesi

Mahkeme Kararları
15. Hukuk Dairesi 2016/2478 E. , 2017/2198 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin iadesine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm, davalı vekili tarafından yasal süresi içinde temyiz edilmiştir. ...-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
Eser Sözleşmesi Ayıplı İfa Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Eser Sözleşmesi Ayıplı İfa Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Mahkeme Kararları
15. Hukuk Dairesi2016/2674 E.  ,  2017/2232 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Ticaret MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat ... ile davalı vekili Avukat ... ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup ayıplı ifa nedeniyle maddi manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece davacının maddi ve manevi tazminat davasının reddine dair veri