Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: emsal satış değeri

TMK 1007 Tazminat Davası Emsal Satış Değeri

TMK 1007 Tazminat Davası Emsal Satış Değeri

Mahkeme Kararları
YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2015/8705 E. , 2016/3879 K. "İçtihat Metni" İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDavacı vekili, 25/07/2014 havale tarihli dava dilekçesi ile ..., ...., 112 ada 25 parsel (eski 330 parselden müfrez 1090 parsel) sayılı 571,37 m² taşınmazın, ... tarafından açılan ve kesinleşen Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/05/2012 gün ve 2011/335 - 2012/203 sayılı kararı ile tapu kaydının iptaline ve orman niteliği ile ... adına tesciline karar verildiğini, Türk Medenî Kanununun 1007. mad