Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: dava masrafları nelerdir

Vekille Temsil Edilen Davada Yol ve Konaklama Masrafları

Vekille Temsil Edilen Davada Yol ve Konaklama Masrafları

Mahkeme Kararları
YARGITAY 15. Hukuk Dairesi         2015/5283 E.  ,  2016/551 K. "İçtihat Metni"Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R -Uyuşmazlık, eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanmış olup, iş sahibi tarafından açılan asıl davada sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği ileri sürülerek fazla ödenen iş bedelinin istirdadı ile delil tespiti, vekâlet ücreti, vekâletname düzenleme masrafı, ihtar, seyehat ve konaklama giderlerinden oluşan menfi zararların tahsili, yüklenici tarafından açılan karşı davada ise bakiye iş bedeli ile delil tespit giderleri