Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: çevre kirliliği yargıtay kararı

Termik Santralın Neden Olduğu Çevre Kirliliği Sebebiyle Tazminat

Termik Santralın Neden Olduğu Çevre Kirliliği Sebebiyle Tazminat

Mahkeme Kararları
YARGITAY4. Hukuk Dairesi         2015/1223 E.  ,  2016/3151 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 30/04/2014 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 06/11/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekil tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, haksız fiil nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece dava kabul edilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.Davacılar, maliki/hissedarı oldukları ... bulunan taş