Yargılama Esnasında Eksik Harcın Tamamlanması

15. Hukuk Dairesi         2016/2172 E.  ,  2017/1871 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından duruşma istenmiş ise de davetiye masrafı bulunmadığından duruşma isteğinin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl […]

Daha fazlasını oku...

İş Kazası Maddi Manevi Tazminat Zamanaşımı Süresi

Aşağıdaki Yargıtay Kararı’nda iş kazasına bağlı geçici iş göremezlik halinde talep edilebilecek maddi manevi tazminat talebi bakımından zamanaşımı süresinin hangi tarihten itibaren başlayacağı tartışılmıştır. Hukuk Genel Kurulu         2014/2372 E.  ,  2017/379 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Tavşanlı 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesince […]

Daha fazlasını oku...

İşçi Lehine Cezai Şart Yargıtay Kararı

Aşağıda yer alan Yargıtay kararında işçi lehine ve işçi aleyhine cezai şart düzenlemesinin geçerlilik şartları incelenmiş ve somut olayda işçi lehine cezai şart düzenlemesi geçerli kabul edilmiştir. Hukuk Genel Kurulu         2015/989 E.  ,  2017/386 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi KONU: İşçi lehine cezai şart, işçi aleyhine işveren lehine cezai şart Taraflar arasındaki “İtirazın iptali” […]

Daha fazlasını oku...

Olağanüstü Zamanaşımı Süresi Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme BGK 2005/1 E., 2007/1 K. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI SÜRELERİN HESABI İŞLEMDEN KALDIRMA VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 713 ] 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 714 ] 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 133 ] 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 135 ] 1086 […]

Daha fazlasını oku...
kanal katılım bedeli

Kanal Katılım ve Şebeke Tesis Bedeli

3. Hukuk Dairesi         2016/8705 E.  ,  2016/11877 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y […]

Daha fazlasını oku...