Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Mahkeme Kararları

Bu kategoride güncel Mahkeme kararları, Yargıtay kararları, Danıştay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları ve diğer yüksek yargı kararları ile Uluslararası Yargı Organlarının güncel emsal Mahkeme Kararları bulunmaktadır. Yargıtay kararları başta olmak üzere güncel mahkeme kararları düzenli olarak sitemize eklenmekte, mahkeme kararları seçilirken özellikle en çok işinize yarayabilecek, internette en çok aranan konularla ilgili kararlar ve içtihat değişiklikleri gerçekleştiren önemli yargı içtihatları seçilmektedir.

Siz de sitemizin takipçilerinin haberdar olmasını istediğini mahkeme kararlarını bizlere iletişim formumuz aracılığı ile gönderebilir ve bahadirhan.com takipçileri ile paylaşmamızı sağlayabilirsiniz. En güncel yargı içtihatlarını sizlere paylaşmaya ve dikkatlerinize sunmaya devam edeceğiz. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Mahkeme kararları nedir ?

Adli ve idari yargı mercilerinin ilk derece mahkemeleri tarafından verilen hükümler ile bölge adliye mahkemesi, bölge idare mahkemesi, danıştay, yargıtay ve anayasa mahkemesi gibi yüksek mahkemeler tarafından verilen kararlara mahkeme kararları veya yargı içtihatları denilmektedir.

Bunlardan Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi yüksek mahkemeler tarafından verilen kararlar diğer ilk derece ve bölge adliye mahkemelerinin kararları bakımından üst derecede olduğu için içtihadi örnek teşkil ettiği için daha önemli konumdadır; tüm yargı organları bakımından doğrudan bağlayıcı olmamakla birlikte bu kararlar önemli örnek teşkil etmektedir.

Yarıgtay’ın içtihadi birleştirme kararları ise farklı yargı mercileri arasındaki; özellikle de farkı yüksek mahkeme daireleri arasındaki içtihadi farklılıkları gidermek amacıyla çıkartılması bakımından son derece önemlidir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları’nın önemli olmasını sağlayan bir diğer özelliği ise tıpkı kanunlar gibi tüm yargı mercileri bakımından bağlayıcı nitelikte olmasıdır.

Bunu biraz açmak gerekirse: örneğin ilk derece mahkemeleri yüksek mahkeme kararlarının aksine bir karar verebilir, ilk derece mahkemesinin kararı yüksek mahkemenin kararı tarafından bozulsa dahi ilk derece mahkemesi kendi kararında direnebilir ancak hiç bir yargı merci Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararının aksine bir karar veremez, tıpkı kanunlara uyma mecburiyeti gibi YİBK’na uyma mecburiyeti vardır.

Bazı Önemli Etiketler

Eser Sözleşmesi Yapılıp da Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili

Eser Sözleşmesi Yapılıp da Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili

Mahkeme Kararları
T.C. YARGITAY 15. Hukuk DairesiEsas No : 2016/3656 Karar No : 2017/1956Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat Elif Öcal geldi. Davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatı dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, eser sözleşmesinden doğmuştur. Yapılıpta ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekili
Muaccel Olmayan Taksit İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali

Muaccel Olmayan Taksit İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali

Mahkeme Kararları
T.C. YARGITAY 15. Hukuk DairesiEsas No : 2016/352 Karar No : 2017/1958Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne ve davalının icra inkâr tazminatı ile sorumlu tutulmasına dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin tü
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Tahsili

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Tahsili

Mahkeme Kararları
T.C. YARGITAY 15. Hukuk DairesiEsas No : 2017/370 Karar No : 2017/1964Y A R G I T A Y  İ L A M IYukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin davalıdan tahsili talebine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, taraf vekillerince süresinde temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle işin esası hakkında karar verilmiş olması nedeniyle yetkisizlik kararı sebebiyle ayrıca vekalet ücretine hükmedilmemesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İtirazın İptali

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İtirazın İptali

Mahkeme Kararları
15. Hukuk Dairesi 2016/353 E. , 2017/2172 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından duruşma istenmiş ise de miktar itibariyle duruşma isteğinin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak ile ilgili yapılan icra takibine itirazın iptâli talebine ilişkin olup mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı davasında davalı şirkete, takibe dayanak faturalarda yazılı malların satışını yaptıklarını ancak bir kısım bedelin ödenmediğini, bu neden
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin İadesi

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin İadesi

Mahkeme Kararları
15. Hukuk Dairesi 2016/2478 E. , 2017/2198 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin iadesine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm, davalı vekili tarafından yasal süresi içinde temyiz edilmiştir. ...-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.