Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Hukuki Makaleler

Bu kategoride ticaret hukuku, borçlar hukuku, şirketler hukuku vergi hukuku gibi hukukun çeşitli alanlarına ilişkin hukuki makaleler yer almaktadır.

Vergi Usul Hukukunda Kaçakçılık Suçu ve Cezası

Vergi Usul Hukukunda Kaçakçılık Suçu ve Cezası

Hukuki Makaleler
Devletin egemenlik yetkisine dayanarak tabiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerden vergi toplaması sosyal devlet olgusunun en önemli unsurlarından birini oluşturduğundan vergilendirmeye ilişkin esaslar doğrudan normlar hiyerarşisinin zirvesinde bulunan Anayasa ile düzenlenmiş ve sınırları çizilmiştir.Anayasa’nın 73’üncü maddesi ile vergilendirmeye ilişkin anayasal ilkeler olan genellik, karşılıklılık, mali güce dayanma, adalet, eşitlik ve kanunilik ilkeleri tespit edilmiştir. Vergilendirme konusunda çıkartılacak kanunlar başta olmak üzere tüm hukuki düzenlemeler bu anayasal ilkelere uygun olmak mecburiyetindedir.Vergilendirmeye ilişkin ilkeleri anayasal güvence altına alan kanun koyucu vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini de düzenlediği cezai yaptırımlar ile güvence altı
Kaçakçılık Konusu Eşya Hakkında Arama Elkoyma Tasfiye ve Müsadere İşlemleri [PDF]

Kaçakçılık Konusu Eşya Hakkında Arama Elkoyma Tasfiye ve Müsadere İşlemleri [PDF]

Hukuki Makaleler
Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirleme amacıyla 21.03.2007 tarihinde kabul edilen ve 31.02.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda gümrük işlerine tabi tutmaksızın ülkeye eşya sokma, gümrük kapıları dışından ülkeye eşya sokma, kanun gereği ihracı yasak olan eşyayı ülkeden çıkarma gibi bir takım kaçakçılık suçları düzenlenmiştir. (daha&helliip;)
Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri “Adli Kontrol” [PDF]

Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri “Adli Kontrol” [PDF]

Hukuki Makaleler
Hem soruşturma hem de kovuşturma safhasında ceza yargılamasının sıhhatli bir şekilde ilerleyebilmesi ve yine aynı doğrultuda sıhhatli bir şekilde sonuçlandırılabilmesi kaygısıyla suça konu fiili gerçekleştirdiği iddiası ile yargılanan şüpheli veya sanık hakkında yetkili yargı mercilerince geçici olarak alınan önlemlere koruma tedbiri denilmektedir. (daha&helliip;)
Suçların İçtimaı [PDF]

Suçların İçtimaı [PDF]

Hukuki Makaleler
Ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan “Kaç tane fiil varsa o kadar suç; kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır / Quot crimina tot poenae” ilkesine istisna teşkil etmek üzere suç ve ceza politikamızın bir gereği olarak bir fiil ile birden fazla suç normunun ihlali halinde suçların içtimaı hükümleri devreye sokulup ihlal edilen normlardan yalnız birinin cezası esas alınmak suretiyle aynen veya artırım yapılmak suretiyle ceza tatbiki gerçekleştirilebilmektedir. (daha&helliip;)
Adli Kontrol Koruma Tedbiri

Adli Kontrol Koruma Tedbiri

Hukuki Makaleler
Ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma evresinde yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak; şüpheli veya sanığın kaçmasını, saklanmasını, delilleri değiştirmesini, yok etmesini ve bazen de suçun tekrarını önlemek için bir takım koruma tedbirleri öngörülmüştür. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (“CMK”) düzenlenen koruma tedbirlerinden biri de 1412 sayılı mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda (“Mülga CMUK”) yer almayan adli kontroldür. (daha&helliip;)