Vergi Usul Hukukunda Kaçakçılık Suçu ve Cezası

Devletin egemenlik yetkisine dayanarak tabiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerden vergi toplaması sosyal devlet olgusunun en önemli unsurlarından birini oluşturduğundan vergilendirmeye ilişkin esaslar doğrudan normlar hiyerarşisinin zirvesinde bulunan Anayasa ile düzenlenmiş ve sınırları çizilmiştir. Anayasa’nın 73’üncü maddesi ile vergilendirmeye ilişkin anayasal ilkeler olan genellik, karşılıklılık, mali güce dayanma, adalet, eşitlik ve kanunilik ilkeleri tespit edilmiştir. […]

Daha fazlasını oku...

Kaçakçılık Konusu Eşya Hakkında Arama Elkoyma Tasfiye ve Müsadere İşlemleri [PDF]

TAM METİN
TAM METİN .PDF

Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirleme amacıyla 21.03.2007 tarihinde kabul edilen ve 31.02.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda gümrük işlerine tabi tutmaksızın ülkeye eşya sokma, gümrük kapıları dışından ülkeye eşya sokma, kanun gereği ihracı yasak olan eşyayı ülkeden çıkarma gibi bir takım kaçakçılık suçları düzenlenmiştir. “Kaçakçılık Konusu Eşya Hakkında Arama Elkoyma Tasfiye ve Müsadere İşlemleri [PDF]” yazısına devam et

Daha fazlasını oku...

Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri “Adli Kontrol” [PDF]

Hem soruşturma hem de kovuşturma safhasında ceza yargılamasının sıhhatli bir şekilde ilerleyebilmesi ve yine aynı doğrultuda sıhhatli bir şekilde sonuçlandırılabilmesi kaygısıyla suça konu fiili gerçekleştirdiği iddiası ile yargılanan şüpheli veya sanık hakkında yetkili yargı mercilerince geçici olarak alınan önlemlere koruma tedbiri denilmektedir. “Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri “Adli Kontrol” [PDF]” yazısına devam et

Daha fazlasını oku...

Suçların İçtimaı [PDF]

Ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan “Kaç tane fiil varsa o kadar suç; kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır / Quot crimina tot poenae” ilkesine istisna teşkil etmek üzere suç ve ceza politikamızın bir gereği olarak bir fiil ile birden fazla suç normunun ihlali halinde suçların içtimaı hükümleri devreye sokulup ihlal edilen normlardan yalnız birinin cezası esas alınmak suretiyle aynen veya artırım yapılmak suretiyle ceza tatbiki gerçekleştirilebilmektedir. “Suçların İçtimaı [PDF]” yazısına devam et

Daha fazlasını oku...
5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu

Adli Kontrol Koruma Tedbiri

Ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma evresinde yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak; şüpheli veya sanığın kaçmasını, saklanmasını, delilleri değiştirmesini, yok etmesini ve bazen de suçun tekrarını önlemek için bir takım koruma tedbirleri öngörülmüştür. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (“CMK”) düzenlenen koruma tedbirlerinden biri de 1412 sayılı mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda (“Mülga CMUK”) yer almayan adli kontroldür. “Adli Kontrol Koruma Tedbiri” yazısına devam et

Daha fazlasını oku...